×

مجازات اتهامات مذکور در بند5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت یکی از کیفرهای بند1 تا 6 ماده 20قانون فوق الاشعارمی باشدوماده 30 قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف ازاتهامات فوق الذکراست

مجازات اتهامات مذکور در بند5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت یکی از کیفرهای بند1 تا 6 ماده 20قانون فوق الاشعارمی باشدوماده 30 قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف ازاتهامات فوق الذکراست

مجازات-اتهامات-مذکور-در-بند5-قسمت-ب-ماده-15-قانون-بازسازی-نیروی-انسانی-وزارتخانه-ها-و-موسسات-دولتی-ووابسته-به-دولت-یکی-از-کیفرهای-بند1-تا-6-ماده-20قانون-فوق-الاشعارمی-باشدوماده-30-قانون-بازسازی-نیروی-انسانی-نیزمنصرف-ازاتهامات-فوق-الذکراست
تاریخ 28/4/69 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 69/37

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مستفادازماده 32 قانون باز سازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی این است که مجازات اتهامات مذکوردربند5 قسمت "ب "ماده 15همان قانون یکی از کیفرهای بند1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعارمی باشدوچون ماده 30 قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف ازاتهامات فوق الذکراست لذادادنامه شماره 413-13/6/68شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن ومویدهمین معنااست منطبق باموازین قانونی تشخیص وموردتائیدقرارمی گیرد.این رای به استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/69/37 13/6/1369
تاریخ 28/4/69 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 69/37

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای داودغفارزاده .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/1174موضوع شکایت آقای داودغفارزاده بطرفیت :هیئت تجدیدنظربازسازی وزارت آموزش وپرورش وهیئت بدوی بازسازی بخواسته :لغووابطال رای هیئتهای مذکورواعاده بخدمت بشرح دادنامه 936-25/12/65چنین رای صادرنموده است :باتوجه به محتویات پرونده های مطروحه واتهامی مربوطه ازجمله گزارش گروه تحقیق واظهارات شهودومطلعین وازجمله نظریه هیئت پاکسازی سابق وسایرمدارک موجوده ونظربه اینکه مشارالیه دلیلی که نقض ویاابطال رای معترض عنه راایجاب نمایدابرازنداشته است لذابجهات مذکورشکایت ازرای صاده مبنی بربازخریدخدمت بنحومطروحه موجه نبوده ومحکوم به رداست واعتراض ازرای هیئت بدوی بازسازی به لحاظ رسیدگی درهیئت تجدیدنظرو تائیدآن موضوعامنتفی خواهدبودوباصدوررای قطعی رای بازخریدخدمت تقاضای اعاده بخدمت وپرداخت حقوق معوقه فاقدموقعیت قانونی بوده و محکوم به رداست .
ب شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/360موضوع شکایت آقای داداش حسنپوربطرفیت :وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به رای شماره 746-10/11/62هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 413-13/6/68چنین رای صادرنموده است :اشکالات زیربر رای 746-10/11/62صادره ازهیئت تجدیدنظربازسازی شعبه 4وزارت آموزش وپرورش واردبنظرمی رسد.اولا-آنکه دررای مذکورجرم شاکی تطبیق بربند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی شده وبه استنادماده 30قانون مذکورشاکی محکوم به مجازات بند8ماده 20قانون بازسازی شده است وباتوجه به اینکه مجازات جرائم مندرجه دربند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی درماده 32 ذکرشده که نبایدازبند6ماده 20قانون بازسازی تجاوزنمایداستنادهیئت به ماده 30ومحکوم کردن شاکی رابه مجازات بند8ماده 20موجه بنظرنمی رسد. مخصوصاباتوجه به اینکه درخودماده 30قانون بازسازی موادمذکوره دماده 32 استثناءشده است وثانیارای مذکوربرحلاف ماده 45قانون بازسازی صادرشده وبطورصحیح ومدلل وموجه ومستندبه موادقانون بازسازی نیست .باتوجه به جهات مذکوره رای تجدیدنظرمذکورازنظرشکلی مخدوش است لذابه استناد بند2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای تجدیدنظرشماره مارالذکرورسیدگی مجدددرهیئئت جانشین صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13277-11/7/1369
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 130

تاریخ تصویب : 1369/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.