جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای شماره : 5797-5/10/45

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
عمده اعتراضات هادی فرجامخواه اظهاربیگناهی وماهوی است که در این مرحله موردامعان نظرواقع نمی شودولی برحکم فرجامخواسته ازاین جهت اشکال موثروارداست که دادگاه نزاع بین دودسته ازاهالی قریه ابارش که ضمن آن ابراهیم وسیله رمضان احدازمنازعین به قتل رسیده است رابدومرحله یکی ایرادجرح وسیله رمضان به ابراهیم ومرحله دیگرمنازعه دودسته مذکور تقسیم وبارعایت تعددومقررات ماده دوم ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به فرجامخواه مبادرت به صدورحکم نموده وبعبارت آخری برفعل واحد متهم که صرفاتحریص وترغیب عده ای اززارعین قریه ابارش به منازعه باحسن وبرادرش ابراهیم مقتول وکسان آنان بوده است آثارتعددجرم بارنموده و متهم رابه دومجازات محکوم کرده است وحال آنکه بنابه حکایت دلائل موجوددر پرونده قتل ابراهیم درحین منازعه واقع شده وعمل معاونت بیش ازیک جرم نبوده است ازاین روحکم فرجامخواسته مخدوش است وباتوجه به مادتین 430و 563 قانون آئین دادرسی کیفری درهردوقسمت مدنی وکیفری نقض ورسیدگی مجدد طبق ماده هشتم قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه استان خراسان ارجاع می گردد.

* سابقه *
تعددجرم
فعل واحددارای عناوین متعدد

رمضان ...به اتهام ایرادجرح منتهی به فوت ابراهیم ....وشرکت در منازعه وهادی ....به اتهام معاونت بارمضان درایرادجرح منتهی به فوت ابراهیم ومنازعه درسال 43موردتعقیب واقع شده وبازپرس سبزوارقرار بزهکاری آنان راصادرودادسرای شهرستان سبزوارطبق مواد171و175قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 12الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری نسبت به رمضان وطبق ماده 11همان قانون بارعایت ماده 28قانون مجازات عمومی نسبت به هادی درخواست تعیین کیفرمشارالیه راازدادگاه جنائی استان نهم می نماید.
شعبه 2دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی وصدورقراررسیدگی در جلسه مقدماتی 5 نفری دادرسی رادرجلسه علنی انجام ودادیاردادسرای استان نهم درجلسه رسیدگی عمل هادی رامعاونت درایرادضرب وجرح منتهی به فوت و معاونت درمنازعه دانسته وطبق قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170همان قانون وماده 175قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 28 قانون مزبوروماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری درخواست تعیین کیفراوراازدادگاه می نمایدودادرسان دادگاه پس ازشنیدن اظهارات متهمان ومدافعات وکلای مشارالیهما:
رمضان راازبزه شرکت درمنازعه تبرئه کرده وبااحرازاتهام دیگراو طبق قمست اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170همان قانون و رعایت ماده 44قانون مجازات عمومی اورابه حبس ابدبااعمال شاقه محکوم و اکثریت دادرسان دادگاه اتهامات هادی راکه معاونت درایرادضرب منتهی به فوت ابراهیم ومنازعه باشدمحرزدانسته وبه استنادمواد171و170و175 قانون مجازات عمومی وماده 28قانون یادشده ومواد29و45مکررقانون مجازات عمومی ،وی رادرقسمت معاونت درایرادضرب وجرح منتهی به فوت ابراهیم به سه سال حبس بااعمال شاقه وراجع به معاونت درمنازعه به سه ماه حبس تادیبی محکوم ومقررداشته کیفراشددرباره اواجراءشودودرمورد دادخواست ضرروزیان سرپرست صغارابراهیم هریک ازرمضان وهادی رابه تادیه مبلغ 16661ریال بابت ضرروزیان مادی ومعنوی درحق مدعی خصوصی محکوم نموده است .
رمضان وهادی رسیدگی فرجامی راخواستارونیزسرپرست صغارابراهیم از کمی کیفرهادی ودعوی ضرروزیان فرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشور دادنامه فرجامخواسته رانسبت به رمضان ابرام وراجع به هادی بعنوان اینکه
باتوجه به مندرجات کیفرخواست که وی متهم به تحریک عده ای به شرکت درمنازعه بوده وتسری اتهام اوبه معاونت درقتل ابراهیم وصدورحکم با رعایت تعددبرخلاف مستنبط ازادعای دادستان کیفیت واقعه است .
دادنامه فرجامخواسته راراجع به اونقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه جنائی استان نهم ارجاع کرده است .
شعبه یک دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی دادرسی رادرجلسه علنی انجام واکثریت دادرسان دادگاه :
به استنادقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170 همان قانون وماده 175قانون مجازات عمومی وماده 28قانون یادشده وماده 2 الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری ورعایت مواد29و45مکررقانون مجازات عمومی وی رادرقسمت معاونت درایرادضرب منتهی به فوت ابراهیم به سه سال حبس بااعمال شاقه ودرقسمت معاونت درمنازعه به سه ماه حبس تادیبی که کیفراشددرباره اش اجراءشودمحکوم ونیزشخص مزبوررادرقسمت ضرروزیان خواهان به تادیه مبلغ 666/16ریال محکوم کرده است .
هادی رسیدگی فرجامی راخواستاروشرحی نوشته ونیزوکیلی به وکالت از وی لایحه ای تسلیم کرده است .
حکم دادگاه جنائی اصراری محسوب وپرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربنظررسیده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورو مطالعه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته بدین شرح :"بین هادی متهم که مالک ابارش بوده وچندتن از دهقانان ابارش ازجمله ابراهیم ازمدتهاقبل درموردبهره مالکانه وانحلال انجمن ده اختلافاتی وجودداشته ودرتاریخ 16/2/43به دستوروتحریک هادی دهقانان مذکوررامضروب می کنندوابراهیم باضربه بیل رمضان به قتل رسیده است معاونت هادی درایرادضرب منتهی به فوت به دلائل زیرثابت است :
1- گزارش شماره 2350-17/2/43ژاندارمری .
2- تحقیقاتی که وسیله ژاندارمری ازمطلعین بعمل آمده ونامبردگان صریحااظهارداشته اندکه متهم دستورمضروب نمودن متوفی وسایرین راداده است .اسامی مطلعین وملخص تحقیقاتی که ازآنهاشده درگزارش ژاندارمری منعکس است .
3- تحقیقاتی که وسیله بازپرس ازشهودقضیه شده وهمگی صریحاشهادت داده اندکه هادی دستورایرادضرب داده وابراهیم دراثرضربه بیل رمضان که به دستورهادی اقدام کرده به قتل رسیده است اسامی شهودوخلاصه تحقیقاتی که ازآنهاشده درقراربازپرس ،ازصفحه 18به بعدمنعکس است .
4- سایرقرائن وامارات موجوددرپرونده .
5- دلائل منعکسه درآراءمحاکم جنائی .
بنابه دلائل فوق اتهام هادی مالک باتوجه به بنداول ماده 28قانون مجازات عمومی مشمول ماده 171قانون مجازات عمومی مبنی بر:"هرکس عمدا به دیگری جرح یاضربی واردآوردکه منتهی به فوت مجنی علیه گردد"بوده ومستحق حبس بااعمال شاقه می باشد.دادستان کل دکترعبدالحسین علی آبادی "مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 26تا30
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5797
تاریخ تصویب :
1345/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :