جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


بتاریخ 22/5/77 پرونده کلاسه 74/186/1372 دادنامه : 22894/5/77
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :حاج حسین بختیاری با وکالت آقای محمدگلستانی بنشانی تهران ...
خوانده : رضاهمتی وعلی صیاد بنشانی تهران ...
خواسته : فسخ اجاره نامه
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای حاج حسین بختیاری باوکالت آقای محمد گلستانی بطرفیت آقایان 1 - رضاهمتی 2 - علی صیادمبنی برفسخ اجاره نامه مورخه 30/4/71 و تخلیه مورداجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/840/3ریال بابت اجورمعوقه وهزینه دادرسی با این توضیح که وکیل بیان داشته خواندگان به موجب اجاره نامه عادی مورخه 30/4/70 چهاردانگ از ششدانگ یکباب کارخانه نمک کوبی را به مدت 3 سال بااجاره بهای ماهیانه 160000ریال برای سالهای اول ودوم و/200000 ریال برای سال سوم ازموکل اجاره نموده اند ومتاسفانه چون ازهمان بدو رابطه استیجاری تابحال اجاره ای پرداخت ننوده اندوباوجودارسال وابلاغ اظهارنامه نیزهمچنان ازپرداخت اجاره بهای مورد اجاره استنکاف ورزیده اند فلذا باعنایت به بند9 ماده 14قانون روابط موجرو مستاجر استدعای رسیدگی وصدور حکم برفسخ اجاره نامه عادی مورخه 30/4/71 وتخلیه مورداجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بهاونیزمحکومیت خواندگان به پرداخت وجه خواسته وهزینه های دادرسی رادرخواست نمونده احدازخواندگان درجلسه دادرسی باارائه قراردادمورخه 29/12/71 مدعی تجدید قرارداد وبی اعتباری قرارداد مورخه 30/4/71 گردیده وهمچنین باارائه قبوض پرداخت اجاره به خواهان نهایتا"درخواست رد دعوی وی را نمونده است وکیل خواهان امضاآت ذیل رسید دریافت اجاره بهاءهمچنین تجدیدقراردادرامربوطبه موکل خویش ندانسته ومدعی جعل گردیده دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ومدارک ومستندات ابرازی نظرباینکه رسیدگی به دفاعیات خواندگان و احرازادعای آنهابرفسخ قرارداد مورخه 30/4/71 وهمچنین تجدیدقرار مورخه 29/12/71 راموثردرتشخیص ادعای خواهان دانسته وبرای اثبات این امرموضوع رابه کارشناسی ارجاع وکارشناس منتخب دادگاه باارائه نظریه مستدل خویش امضائات ذیل اسنادارائه شده منتسب به خواهان راباامضائات مسلم الصدوروی منطبق دانسته وبه این اعتبارچون اعتراض موثری نیزبه نظریه کارشناسی واردنگردیده فلذادادگاه باتاسی ازنظریه مزبورنظرباینکه مندرجات قراردادمورخه 29/12/1371وهمچنین قراردادغیر مورخ ابرازی حکایت برفسخ قرارداد مورخه 30/4/71 داشته وبه موجب قرار داد جدیدالنعقاد اجاره بهای درنظرگرفته شده ماهیانه مبلغ یکصدوبیست هزارریال تعیین شده و با وصف مذکور قطع نظراینکه اظهارنامه موضوع بند9 ماده 4 قانون روابط موجرو مستاجر از حیث ابلاغ آن به احداز از مستاجرین محل تردید بوده و مندرجات اظهارنامه نیز از حیث مبلغ اجاره بها مطابق باواقع نگارش نیافته اساسا "باوجود قبوض دریافت اجاره بها که صحت واعتبارآنهادردادگاه تائیدگردیده خواهان استحقاقی به تخلیه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها نداشته وچون خواهان اجور معوقه راتا تاریخ تقدیم دادخواست مورد مطالبه قرارداده وتا اقامه دعوی اجاره بهای تعیینی به موجب قبوض ارائه شده و وجوه واریزی به بانک تودیع شده لهذاازاین حیث نیزدعوی خواهان غیرثابت تشخیص وحکم بردآن صادرواعلام میگردد.
ودرمورد فسخ اجاره نامه مورخه 30/4/71 نظربه اینکه مفاد دادنامه ازحیث فسخ مفروض به همین معناست دراین قسمت دادگاه مواجهه باتکلیفی نمیباشد زیرا به اعتبار قرارداد مورخه 29/12/1371 قرارداد سابق التنظیم فی النفسه فسخ وبی اعتبارگردیده وضرورتی به اعلام بی اعتباری آن نیست رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود./م
رئیس شعبه 186 محاکم عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
894
تاریخ تصویب :
1377/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :