جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بتاریخ : 16/11/76 پرونده کلاسه : 74/742296/141
شماره دادنامه : 23472348
مرجع رسیدگی : شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :علی اصغر زند 2 جهانگیراحمدی اردبیلی پور3 احمدصادقی همگی بوکالت آقایان سیدمرتضی علیزاده طاطبائی 2 حسین فرقانیها هردوبنشانی تهران ...
عبدالحسین قلی کیا به وکالت محمودمهدی پوربنشانی تهران ...
خوانده : آقایان 1 علی اصغراحمدی زند 2 جهانگیراحمدی اردبیلی پور 3 احمدصادقی 4 سیروس جواهری همگی بوکالت آقایان سیدمرتضی علیزاده طباطبائی 2 حسین فرقانیهاهر دوبنشانی تهران ...
عبدالحسین قلی کیابوکالت محمودمهدی پوربنشانی تهران ...
خواسته :تخلیه یکباب مغازه بلحاظ احداث بنا
گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر دردادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیر صدور رای مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوت آقایان علی اصغراحمدی زندوجهانگیراحمدی اردبیلی پور واحمدصادقی باوکالت آقایان سیدمرتضی علیزاداه طباطبائی وحسین فرقانیهابطرفیت عبدالحسین قلی کیاباوکالت محمودمهدی پورمبنی بر تخلیه یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی شماره 1748و1747و14467/1 بلحاظ تجدیداحداث بناودعوی متقابل آقای عبدالحسین قلی کیابطرفیت خواندگان فوق وآقای سیروس جواهری مبنی برالزام خواندگان به تنظیم سندرسمی اجاره منافع ملک موصوف نظربه اینکه مالکیت خواهان دعوی اصلی در عین مستاجره ورابطه استیجاری فیمابین بدلالت پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ازاداره ثبت اسنادواملاک محل وقوع ملک وقرادادمورخه 20/135598 و 12/6/1359 باوصف انقضای مدت اجاره 2ساله محرز ومسلم است واین که دلیل مثبت تجویزاحداث بنابه شماره 49276/2/74 ازسوی شهرداری منطقه 17 تهران صادر ونسخه ای ازآنان بعنوان مستند درخواست ضمیمه گردیده لهذا با احراز حصول شرائط قانونی دعوی مطروحه بمنظوراعمال مقررات بند 1 ماده 15 قانون ورابط موجر ومستاجرمصوب سال 1356 و تعیین حق کسب وپیشه خوانده ، موضوع رابه کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع ومتعاقب اعتراض بعمل آمده برنظریه کارشناسی با تعیین هیئت 3 نفره کارشناس درمقام رسیدگی به اعتراض ومیزان حق کسب وپیشه خوانده برآمده که درمهلت مقررنظریه اعضای هیئت واصل ومفادنظریه حکایت برتعین حق کسب وپیشه خوانده به میزان مبلغ 000/520/338 ریال دارد که نظریه موصوف مصون ازتعرض معترضین باقیمانده واعتراض وکیل خواهانها نیزقطع نظرازاینکه خارج ازمهلت مقرراقامه شده اساسا"مفاداعتراض موجه ومدلل نبوده وصرف ایراداعتراض بدون اقامه دلیل کافی ووافی به پذیرش نیست وچون نظریه هیت کارشناسی ازحیث تعیین میزان حق و کسب پیشه مستاجرمخالفتی بااوضاع واحوال مسلم قضیه نداشته لهذا دادگاه ضمن تبعیت وتاسی ازنظریه مذکوربالمال باثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه باستنادماده مرقوم ومادتین 27و28 قانون روابط موجرو مستاجرسال 1356 حکم برتخلیه وانتزاع یدخوانده (مستاجر) ازششدانگ یکباب مغازه جزءپلاک فوق التوصیف درقبال دریافت مبلغ 338520000 ریال بابت حق کسب وپیشه صادرواعلام میدارد مهلت پرداخت حق کسب و سه ماه ازتاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به وکیل مالکین ومهلت تخلیه دوماه ازتاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مستاجروپرداخت حق کسب وپیشه میباشد ودرخصوص دعوی متقابل راجع به تنظیم سندرسمی اجاره نظرباینکه با وصف صدورحکم تخلیه واحرازانتفاءرابطه استجاری طرفین رسیدگی به تنظیم سندرسمی اجاره موقعیت قانونی نداشته وسالبه بانتفاء موضوع تلقی میگردداین قسمت ازخواسته منتهی بصدورقرارمیگردد ضمنا"خوانده دعوی اصلی من باب قواعدلاضرروتسبیب مکلف بپرداخت مبلغ 6000000 ریال هزینه دادرسی درحق خواهانهامیباشد. رای صادره حضوری بوده وطرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدیدنظراستان تهران خواهدبود./م
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2348
تاریخ تصویب :
1376/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :