جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


بتاریخ 16/11/76 پرونده کلاسه 18975 شماره دادنامه 2296
مرجع رسیدگی : شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان : حسین ریاحی بنشانی تهران ...
خوانده :محمد محتجب بنشانی تهران ...
خواسته : اجورمعوفه جهت نگهداری اموال
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای حسین ریاحی بطرفیت آقای محمدمحتجب مبنی برمطالبه اجورمعوفه نگهداری مال موردامانی ازتاریخ 19/7/74 لغایت تقدیم دادخواست مستندبه پرونده اجرایی کلاسه 74مرکز 6618.ح بقرارماهی یکصدوپنجاه هزارریال نظرباینکه مستندخواهان موردملاحظه قرارگرفته ومحتویات آن مویداین است که خواهان درمورخه 19/7/1374 متعاقب خلع یدورفع تصرف ازملک موردترافع موضوع اجرائیه صادره بعنوان امین اموال موجوددرمحل عهده دارحفاظت ونگهداری آن شده ومطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی وماده 633 قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج وهزینه های نگهداری اموال راداردچون خوانده باوصف ابلاغ واستحضارازجریان دادرسی دردادگاه حاضرنشده ودرقبال دعوی و ومستندات ابرازی خواهان هیچگونه ایرادوتکذیبی معمول نداشته لذا دادگاه دعوی مطروحه راتامیزان مبلغ درخواستی بقرارماهیانه یکصدو پنجاه هزارریال که موردتعرض خوانده قرار نگرفته ثابت دانسته و بلحاظ عدم اقامه دلیل پرداخت مدیونیت مشارالیه رامستحق تلقی و بااستنادبه مادتین فوق و357قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 975000 ریال هزینه نگهداری اموال موردامانت ارتاریخ 19/7/1374 لغایت زمان تقدیم دادخواست 3/2/75ومبلغ 16000 ریال هزینه دادرسی من باب قواعدلاضرروتسبیب درحق خواهان صادرو اعلام میدارد رای صادره غیابی بوده ودرحدودمقررات قابل واخواهی دراین شعبه می باشد./م
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2296
تاریخ تصویب :
1376/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :