جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بتاریخ : 8/2/75 پرونده کلاسه :74/186/533 شماره دادنامه : 184
مرجع رسیدگی شعبه : 186 دادگاه عمومی تهران .
خواهان :شرکت هاسلیران به مدیریت سیروس سلیمی نژادبنشانی تهران ..
خوانده :فرماندهی لجستیکی (نزاجا)نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع )بنشانی عباس آباد لجستکی نیروی زمینی
خواسته :مطالبه وجه
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدور مینماید./

رای دادگاه
ماحصل دعوی شرکت هاسلیران بامدیریت آقای سیروس سلیمی این است که به موجب قرارداد پیمان 31 م ح مورخه 2/12/62 وبرمبنای پروفورمای شماره 2/17303 ب شرکت خواهان میبایست قطعات یدکی سیستمهای رمزرا برای خوانده درقبال مبلغ /000/446/097/2 فرانک سوئیس که اعتبارآن توسط خوانده ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافته بودتهیه وتامین میکردپس ازگشایش اعتبار لازم وتهیه اقلام موردنظر درقرارداد توسط شرکت وقبل ازحمل کالافرمانده لجستکی به شرکت مراجعه واظهارداشت مبلغ /64/121320 فرانک که تحت عنوان بسته بندی کالادر نظرگرفته شده بایستی مستردگردد ومبلغ مذکورازضمانتنامه حسن انجام کارارزی وازسایرمطالبات شرکت برداشت خواهدشد وبدین لحاظ اعتبار اسنادی گشایش یافته مورد معامله شرکت درمعرض خطرقرارگرفته شرکت فروشنده بلحاظ نجات ازخطر وتهدیداین چنینی ،چون طبق قراردادباشرکت سازنده قطعات موردمعامله راتهیه کرده بود ناگزیر ازپرداخت مبلغ 64/121320 فرانک سوئیس بنفع خوانده شدو درحقیقت ازکل مبلغ مورد معامله مبلغ /1976126 فرانک سوئیس دریافت شدباتوجه به اینکه عدم پرداخت مبلغ مذکورمنتهی به ضبط کل مبلغ موردمعامله میشدوخوانده در شرایط تحمیلی وکره موفق به اخذنارواوغیرعادلانه مبلغ /64/121320 فرانک سوئیس معهودازاین شرکت گشنه تقاضای استرداداصل مبلغ مذکور به اضافه وجوه پرداختی وهزینه دادرسی وزیانهای وارده رادرخواست نموده است نماینده خوانده درجلسه مورخه 27/4/73 دادگاه درمقام دفاع بیان داشته درقرارداد فیمابین چیزی به عنوان هزینه بسته بندی کالادرنظرگرفته نشده وفروشنده مکلف بوده کالارا درمقام دفاع بیان داشته درقرارداد فیمابین چیزی به عنوان هزینه بسته بندی کالادرنظر گرفته نشده وفروشنده مکلف بوده کالارا براساس قیمت فوب (BOF) که درزمان انعقادقرارداد ناظربرروابط فیمابین بوده حمل میکرده ،لذا هزینه بسته بندی موردادعای خواهان درکل قرارداد شد ومبلغ هزینه حمل موضوع ماده 2قرارداد بدین صورت ازقیمت حمل کالا طبق قرارداد 120774/فرانک سوئیس ومبلغ /1976672 فرانک سوئیس بوده وچنانچه خواهان هزینه های بابت بسته بندی کالانموده جزءقرارداد بوده وخواهان مکلف بوده اگرهزینه بسته بندی کالاهم وجود نداشته آنراانجام دهد فلذاپرداخت مبلغ مذکورازسوی خواهان نه تنهاکرها"نبوده بلکه طوعا" وبااراده وآگاهی کامل هزینه بسته بندی کالاراپرداخت نموده است زیرا طبق ماده 3 قراردادفروشنده بایستی بطورجداگانه هزینه حمل که شامل بسته بندی براساس قیمت فوب میشود رانیز پرداخت مینمود ضمنا"سمت خواهان درطول دادرسی نسبت به اقامه دعوی زائل گردیده زیرا خواهان نماینده انحصاری شرکت خارجی (کرپتو)بوده وشرکت خارجی طی فاکس ژوئن سال 1349 اعلام داشته که ازاوائل سال 1993 شرکت خواهان سمتی برای ادامه دعوی نداردوهمچنین مبلغ قرارداد همانطورکه درگشایش اعتبار وپروفرماآمده است به شرکت کریپ تو پرداخت شده نه خواهان ./و چون شرکت خارجی باوزارت دفاع مصالحه نموده است تقاضای رددعوی وی را نموده است ودادگاه باملاحظه محتویات پرونده ومدارک واسناد مضبوط در/پرونده نظربه اینکه قراردادمورخه 2/12/62 براساس پروفرمای شماره 2/17303 ب تنظیم وامضاءگردیده وملاحظه ترجمه رسمی پروفرمای مذکورحکایت براین داردکه کل مبلغ مورد معامله منطبق باپروفرماست وهزینه های بسته بندی حمل داخلی مدارک صدور وهزینه های رسیدگی وحمل هوائی برای تحویل FBC سی انداف فرودگاه مهرآبادبه مبلغ /120774 فرانک سوئیس نیزمنطبق باهزینه حمل مقرردربندپ ماده 2 قراردادمورخه 2/12/62 میباشدونظربه اینکه ازلوازم وتوابع حمل کالا مبادرت به بسته بندی نمودن آن میباشدوموضوع هزینه بسته بندی کالا بالصراحه درپیش فاکتور(پروفرمای )شماره 2/17303ب آمده ومورد تعهدخریدارنیز قرارگرفته وبرهمین اساس هزینه حمل شامل بسته بندی نیزمیگردد در تعهدات طرفین موردپذیرش قرارگرفته وبهرحال شرکت خواهان باارائه اسنادحمل کالابه بانکگشایش کننده اعتباراستحقاق دریافت کل مبلغ مقرردربند ث ماده 2 قراردادمورخه 2/12/62 راداشته وبانک کارگزار نیزباملاحظه اسنادحمل کالاتکلیف به پرداخت مبلغ مذکورداشته وتفکیک اسنادحمل بااسنادبسته بندی موردانکارخوانده اساسا"صحیح نبوده زیرا پرداخت مبلغ مندرج درقرارداد براساس تحویل کالاوارائه اسناد حمل بوده وارتباطی به اسنادبسته بندی نداشته بطوریکه دربند پ ازماده 10 قراردادمذکورآمده یکی ازاسنادیکه بایستی توسط فروشنده تهیه و به بانک مرکزی تحویل گرددبارنامه حمل درچهار(4)نسخه بوده ومقید به ارائه اسنادبسته بندی نبوده تاخوانده درنامه مورخه 28/9/1363 خطاب به بانک مرکزی اعلام نمایدکه بانک فقط مجاز به پرداخت ارزش قطعات مندرج درسیاهه کارخانه وهزینه حمل بوده واسناد بسته بندی رامورد پذیرش قرار ندهدواساسا"اینکه نیازی نیزبه ارائه اسناد بسته بندی رامورد پذیرش قرارندهد واساسا"اینکه نیازی نیزبه ارائه اسنادبسته بندی که برطبق قرارداد نبوده زیرا همانگونه که درفوق مذکور افتادخواهان باارائه اسنادحمل کالاوغیره مندرج دربندپ ماده 10 قرارداد استحقاق دریافت کل مبلغ مورد معامله براساس F8C را داشته صرف نظرازاینکه دلائل خواهان رااستحقاق دریافت مبلغ مورد موردادعاتقویت مینماید اصولا"متضمن ومقیداین معنی است که باارائه اسنادبسته بندی کالاتوسط شرکت خواهان دریافت وجه مذکورمستحق المطالبه میباشد وچنانچه خواهان براساس قیمت فوب BOF مکلف به حمل کالابوده دلیلی نداشته که قراردادمقیدبه هزینه حمل براساس فوب ویذ انداف وبالمال گشایش اعتباری برمبنای مبلغ /000/496/297/2 فرانک سوئیس تنظیم گردد وبفرض ادعای خوانده نظربه اینکه بندث ازماده 3/از قرارداد مقیدبه توجه 1 شرکت فروشنده رامکلف به ارائه مدارک مربوط به هزینه حمل بطورجداگانه وبهمراه سائرمدارک نموده است وهزینه بسته بندی کالاجزئی ازهزینه های حمل میباشدوقرارداد مذکورنیز که براساس پروفورما(پیش فاکتور)شماره موصوف تنظیم گردیده وبرهمین معنی استوارمیباشدعلی کل حال بلحاظ اینکه مورد ترافع واجدجنبه های فنی وتخصصی بوده وبدلیل ایقان درقضیه ورفع ابهام ازموضوع اعمال نظرکارشناسی موجب انتخاب کارشناس توسط دادگاه گردیده که کارشناس منتخب نیز بشرح نظریه اولیه وتکمیلی مسبوط ومستدل خویش مضبوط درپرونده استحقاق خواهان رانسبت دریافت مبلغ موردادعامحرزدانسته که اعتراض به نظریه کارشناس خارج ازاینکه مهلت قانونی اقامه شده اساسا"موجه ومدلل نبوده وتکرار مدافعات قبلی بوده ودلیلی برتباین وعدم متابعت ازنظریه مذکور بنظرنمی رسدفلذادادگاه باعنایت به مفاد اسنادومدارک ابرازی طرفین مطالبه مبلغ (64/121320)فرانک سوئیس توسط خوانده که دراثرآن خواهان بالاجباروبه لحاظ عدم ضبط ضمانتنامه ارزی وسائر مطالبات پرداخت نموده قابل توجیح ندانسته وچون عدم پرداخت مبلغ موردادعا نوعا"استیفاءبلاجهت ومن غیرحق تلقی میگردد وخواهان نسبت به دریافت مبلغ مذبورمستحق المطالبه میباشددادگاه حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعا"/64/121320 فرانک سوئیس بابت خواسته مبلغ /68800 ریال هزینه خسارات وارده دادرسی من باب قواعد لاضرروتسبیت درحق خواهان صادرواعلام میدارد ودرخصوص آن قسمت ازایرادنماینده خوانده دائربرعدم سمت قانونی خواهان درطرح واستمداد دعوی صرفنظرازاینکه ایرادمذکور درخارج ازمهلت مقرردرآئین دادرسی بعمل آمده اساسا"نظربه اینکه فروشنده درقرارداد منعقده مورخه 2/12/62 بعنوان اصیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده ودلیلی بر نمایندگی وی درتنظیم قرارداد از سوی خوانده اقامه وابرازنشده و بفرض ثبوت ادعای خوانده /مدرکی که موجب خروج وزوال نمایندگی باشد نیزموجودنیست وصرف اعلام مصالحه شرکت کریپ توباخوانده ایرادبه سمت قانون خواهان دراستمداد دعوی تلقی نمیگرددفلذاایرادمذکور مسموع نبودومردود اعلام میگردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظراستان خواهد بود./م
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
184
تاریخ تصویب :
1375/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :