جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منجمله شرکتهای دولت که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرایی مذکور در بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد 19 - 22 و 35 آن قانون کلا یا بعضا خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیر واقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم به سازمان مذکور استنکاف کند به حکم مرجع صالح به مجازات مقرر در ماده 5 قانون محاسبات عمومی محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه پنجم اسفند ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه سی ام فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1355/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :