جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


بتاریخ :22/6/76 کلاسه پرونده : 75/514 شماره دادنامه 1237
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان آقای محمدحسین زحمتی هوجقان باوکالت آقای ابوالفضل
خوانده مجتمع اقتصادی کمیته امام خمینی (ره )خیابان ..
خواسته تجدیدنظرخواهی
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت نظارت دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام بشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخوانده بردادنامه شماره 983مورخه 9/11/72 صادره از شعبه 85 دادگاه حقوقی 2سابق مبتنی براستفاده تجاری ازمورد اجاره بدلائل استنادی مضبوط درپرونده میباشد باملاحظه محتویات پرونده مدارک و دلائل ابرازی نظربه اینکه استفاده تجاری ازملکی که صرفا" به منظور سکونت اجاره شده و لوبه مدت طولانی بدون اذن موجر واجد آثار حقوقی نیست انعکاس شغل مستاجره در اجاره نامه که ناظر به نگارش مشخصات وی میباشد و همچنین پرداخت عوارض مشاغل شهرداری وبرگ تشخیص مالیاتی دلیلی برعدول طرفین ازتوافقات اولیه به منظوراستفاده تجاری تلقی نمی گردد وادعای تجدیدنظرخواه مشعر برموافقت موجر باستفاده از شغل فتیله بافی موضوع سندعادی مورخه 12/2/54 نیزمورد تردید قائم مقام موجرقرارگرفته که چون وکیل تجدیدنظرخواه باوصف ابلاغ واستحضارازارائه اصل مستندخودداری نموده سندمذکورازعداددلائل وی خارج و با خروج آن دلیلی که حکایت برتوافق موجربرخلاف آنچه که در مندرجات سنداجاره ازحیث استفاده مورداجاره آمده باشدارائه نشده و هیچ قرینه ای نیز اقامه این قسمت از مندرجات سند موجود نیست و با وصف مذکور تصریح به استفاده مورد اجاره بنحومسکونی به منظور فرار از یک الزام قانونی و تخلف آن با مقررات ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تلقی نمی گردد وآنرا ازشمول حاکمیت مقررات روابط موجرمستاجر سال 1362 مسترع نمی سازد با رد دفاعیات تجدیدنظرخواه بمفاد دادنامه فوق التوصیف که مفیداین معناست صحیحا"صادر و فاقد اشکال قانونی تلقی میگردد عینا"تایید و استوارمیشود رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 186دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1237
تاریخ تصویب :
1376/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :