جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بتاریخ : 28/1/76 کلاسه پرونده :74/1067 شماره دادنامه : 140
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان آقای غلامحسین ...
خوانده آقای مجتبی ...
خواسته تخلیه
گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه به تصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدتگی رااعلام وبشرح زیرصدور رای مینماید

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای غلامحسین شعبانی بطرفیت آقای مجتبی بابائی مبنی برتخلیه وتحویل تمامی ششدانگ یکباب مغازه جزءپلاک شماره 570فرعی از3 اصلی واقع دربخش 11 تهران به علت تغییر شغل مستند برتامین دلیل به عمل آمده صرفنظرازاینکه به موجب مفاد صورتجلسه اجرای قرارهای معاینه وتحقیق محلی هم اکنون مورد اجاره به عنوان شغل ساندویچ فروشی مصرح درقرارداد مورداستفاده قرارمیگیرد واظهارات شهودمبنی براینکه به مدت 2 ماه ازمورداجاره به عنوان بنگاه املاک استفاده شده وبعدبه وضعیت سابق خودبرگشته تغییر شغل به معنای اصطلاح بکاررفته درقانون موجرومستاجرمصوب 1356 وماده 491 قانون مدنی که منجربه تعدی وتفریط وسقوط حقوق مالک ازحیث عدم رعایت اوصاف مندرج دراجاره تلقی نمی گردداساسا"نظربه اینکه قرارداد مورداجاره به عنوان خریداران وفروشنده وبه مدت دائم تنظیم گردیده وازحیث عدم رعایت مقررات مربوط به اجاره محل تردیداست وازطرفی میبایستی درهردو مستاجرین طرف دعوی قرارمیگرفته و دلیلی نیزبراینکه مورد بنحوی ازانحاء قانونی به خوانده انتقال یافته باشد ابراز نشده ونظربه اینکه سرقفلی پرداختی متعلق به هردومستاجرین میباشدوتخلیه بلحاظ تغییرشغل بدون پرداخت دیناری سرقفلی بعمل می آیدوازاین جهت عدم ادخال مستاجر دیگر در دعوی ، حقوق حقه وی راکه تغییرشغل ادعائی مستند به فعل اونیست ضایع میسازد لهذادادگاه دعوی مطروحه رابنحویکه اقامه گردیده استماع ندانسته قرار ردآن صادرواعلام میدارد، قرار صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدید نظراستان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
140
تاریخ تصویب :
1376/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :