×

دعوی استرد اداموال منقول ازطرف زوج برعلیه زوجه منوط به اثبات تعلق اموال مورد ادعا میباشد

دعوی استرد اداموال منقول ازطرف زوج برعلیه زوجه منوط به اثبات تعلق اموال مورد ادعا میباشد

دعوی-استرد-اداموال-منقول-ازطرف-زوج-برعلیه-زوجه-منوط-به-اثبات-تعلق-اموال-مورد-ادعا-میباشد
بتاریخ : 7/4/76 پرونده کلاسه : 74/1744 شماره دادنامه : 737
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :رشید... باوکالت علی کمالی خ جمهوری ...
خوانده : جمیله ... میدان هفت چنار..
خواسته :استرداداموال منقول
گردشکارخواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای رشیداحمدزاده بطرفیت خانم جمیله نصیری صنعتی مبنی براسترداداموال منقول اثاث البیت مطابق صورتجلسه مورخ 6/4/72 مستندا"به پرونده های رسیدگی شده درشعب دادسرای ناحیه 3 و 117 مدنی خاص به کلاسه های ق 370720 شعبه 117 مدنی خاص تهران نظربه اینکه ملاحظه پرونده های موجودوخلاصه برداری آن که پیوست پرونده میباشدهیچ حکایتی براینکه بنحوی ازانحاءقانونی اموال موردنظر خواهان دریدخوانده باشدنداردودرپرونده کیفری خروج اقلامی ازاجناس ازمنزل توسط خواهان موجب شکایت خیانت درامانت توسط همسرش گردیده ومرجع رسیدگی کننده بموضوع درمقام احرازموضوع خیانت درامانت دستور صورت برداری ازاموال موجوددرمنزل خانم خوانده راصادرنموده وصورت جلسه مورخه 6/4/72 مفادا"مویدوقوع اموال درنزد خوانده میباشد و هیچ حکایتی براینکه اموال صورت برداری شده متعلق به آقای خواهان بوده نداردمضافا"به اینکه درص 44 پرونده کیفری که مربوط به صورت جلسه سازش فیمابین درمورخه 14/4/72 میباشدآقای خواهان اقرارنموده که کلیه اموال موجوددرمنزل متعلق حق همسرش (خوانده )وسائرفرزندانش میباشدوبه موجب همین صورتجلسه طرفین کلیه اختلافات ودعاوی علیه یکدیگررابدلیل سازش بعمل آمده مختومه اعلام وقاضی رسیدگی کننده نیزقرارموقوفی تعقیب آنهاراصادرنموده است ازطرفی درپرونده کلاسه 72/400 شعبه 17 مدنی خاص نیزصورتجلسه مورخ 12/4/72 مستند دعوی مفادا"براین معناست که آقای رشیداحمدزاده (خواهان )اقرارنموده که اثاثیه متعلق حق خویش راطبق فاکتورموجودتحویل گرفته وموضوع بسازش ختم وگواهی عدم امکان سازش نیزبرهمین مبنی صادرگردیدوچون ازملاحظه محتویات هردوپرونده هیچ دلیلی که دلالت براینکه اموال موردادعای خواهان درنزدخوانده میباشدمشاهده نشده وقراردادی نیزکه حکایت بر تحویل اموال موردادعابه خوانده باشدنیزوجودنداردتادرمقام استرداد آن برآیدواظهارات تنهاشاهدتعرفه شده نیزموجب قطع ویقین دادگاه جهت احرازموضوع نبوده ازطرفی اظهارات خوانده نیزدرجلسه دادرسی صراحتا"اظهارات خواهان درصورتجلسه مورخ 2/11/1375 دادگاه مشعربر این مطلب که درخواست استرداداموالی راداردکه درطبقه دوم یا سوم نگهداری میشده نیزموثردرمقام نبوده زیرا بفرض ثبوت ادعاو وقوع اموال درطبقات متعلق حق خویش ارتباط آن بااموال صورت برداری شده توسط نیروی انتظامی وبه تاریخ 6/4/72 محل تردیداست واساسا" اینکه اموال موردادعاهرگزنزدخوانده نبوده وهیچ دلیلی نیزدرپرونده کیفری که مبتنی برخروج اموال توسط خوانده ازطبقات مورد ادعای خواهان باشدموجودنیست لذا دادگاه من حیث المجموع مستندات دعوی مطروحه راکافی و وافی جهت استحقاق خواهان به استرداداموال مورد ادعاندانسته بلحاظ فقدادله اثباتی حکم بررد دعوی وی صادر واعلام میگردد.رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمراجع تجدیدنظراستان تهران خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 737

تاریخ تصویب : 1376/04/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.