جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


بتاریخ 3/10/74 کلاسه پرونده 74/1439 شماره دادنامه 976
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان اقای مجید...
خوانده خانم منصوره ...
خواسته استرداد طلاجات
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه تصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای مجیداکبری بطرفیت خانم منصوره ملکی بخواسته استردادطلاجات مستندبه ارائه چندفقره فاکتورخریدوحساب پس انداز خوانده نظرباینکه خواهان باوصف استحضارازجریان دادرسی درحضور دادگاه خودداری نموده باملاحظه محتویات پرونده خصوصا"مدارک ابرازی باعنایت باینکه دلیلی که حاکی برمالکیت طلاجات عنوان شده ازسوی خواهان باشداقامه وابرازنگردیده وصرف داعیه داشتن حساب پس انداز که متعلق به خوانده میباشدنیزناظربه تحصیل وتامین وجوه مذکوردر اثرفروختن طلاجات نیست ازطرفی خواهان دلیلی که مویدومثبت تحویل طلاجات به خوانده باشدنیزابرازننموده است فلذامن حیث المجموع دعوی خواهان غیرثابت تشخیص وبلحاظ فقدادله اثباتی حکم برردآن صادرو اعلام میگرددرای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
976
تاریخ تصویب :
1374/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :