×

باملی اعلام شدن اراضی سیاه دشتک پائین ، سازمان زمین شهری مکلف است برای مالکین اراضی ملی شده زمین معوض واگذارنماید

باملی اعلام شدن اراضی سیاه دشتک پائین ، سازمان زمین شهری مکلف است برای مالکین اراضی ملی شده زمین معوض واگذارنماید

باملی-اعلام-شدن-اراضی-سیاه-دشتک-پائین-،-سازمان-زمین-شهری-مکلف-است-برای-مالکین-اراضی-ملی-شده-زمین-معوض-واگذارنماید
بسمه تعالی
بتاریخ 4/10/74 پرونده کلاسه 74/1496 شماره دادنامه 975
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان رضاهاشم محمدرضا،حجت ،علیرضا،حمیدرضاهمگی شهرت ...
خوانده سازمان زمین شهری ....
خواسته الزام خوانده به وگذاری زمین معوض
گردشکارخواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای می نماید

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای رضافراهانی اصالتا"و وکالتا"(وکالت اتفاقی )از سوی آقایان 1هاشم 2 محمد3رضا حجت 4 علیرضاشهرت همگی فراهانی وخانم مریم فارسی جوکاربه قیومت ازآقای خمیدرضافراهانی بطرفیت سازمان زمین شهری مبنی برالزام اداره خوانده به واگذاری زمین معوض به انضمام خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی واظهارات مندرج درلوایح ابرازی وصورتجلسات ودادگاه بااین توضیح که پدرخواهانها مالک 6 قطعه ازاراضی واقع درجنوب کارخانه سیمان ری به پلاک ثبتی شماره های 18689/18692138/18693138/18694138/18690138/138 18696/138 بوده که پلاکهای موصوف براساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین مصوب ... ازطرف وزارت کشاورزی وعمران روستائی ملی اعلام شده ودراختیارسازمان زمین شهری وسازمان مذکور نهایتا"اراضی مذکوررابه کارخانه سیمان ری واگذار نموده ومفادلایحه مذکورحکایت برتکلیف دولت نسبت به واگذاری زمین معوض بهریک ازمالکین اصلی دارد پدرخواهانها درتاریخ 19/9/1309 فوت وپس ازآن پلاک های مذکورقهرا"به وراث مشارالیه که فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت وقیم نامه مویدومثبت وراث آنهابه متوفی می باشد انتقال ودرتاریخ 1/11/1370 خواهانها الزام اداره خوانده رابه واگذاری زمین معوض رادرخواست نموده اند اداره خوانده ابتدائا" قطعات موردتنازع راخارج ازمحدوده متصرفی کارخانه سیمان ری ونهایتا" ازشمول ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک خارج دانسته که درجهت احراز واقع وکشف حقیقت موضوع به کارشناس ارجاع وکارشناس رسمی دادگستری بشرح نظریه پیوست به شماره 20632/4/73 ونظریه تکمیلی به شماره 29109/1/1374 بیان داشته که قطعات مورد ترافع به استناد نامه شماره 308639/2/63 اداره ثبت اسنادواملاک شهرری جزءاراضی موردتصرف کارخانه سیمان ری بوده ودرسال 1371 قطعات مزبورراازتصرفات خودخارج می نماید وایضاءرای شماره ه/71/186هیات عمومی تهران دیوانعدالت اداری مشعربراینکه حکم مقرردرماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین ناظربه تمامی زمینهای جزءمحدوده 169 هکتاری اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری می باشد ودلالتی بر خروج برخی ازمالکین زمینهای جزء 169 هکتاری ازشمول قانون راندارد نیزموید وتقویت کننده ادعای خواهانست وموجبی جهت عدم متابعت ازنظریه کارشناسی وجودنداردفلذا ازاین حیث بااحراز وقوع قطعات متنازع فیه درمحدوده 169هکتاری و مشمول حق خواهانها در استفاده ازمقررات وامتیازات مقرردر ماده واحده لایحه قانونی فوق الاشعار نظربه اینکه درزمان اجرای لایحه قانونی مالکیت مورث خواهانهانسبت به 6قطعه 120 متری ازاراضی مذکورمستقر بوده وباملی شدن متعلق حق مالکیت مورث قطعات موصوف درقبال دادن معوض دراختیار دولت قرارمی گیرد ومورث خواهانها علی القاعده نسبت به دریافت یک قطعه زمین معوض درزمان اجرای قانون مستحق المطالبه بوده وپس ازفوت وی زمین معوض قهرا"به وراث انتقال می یابدکه واگذاری یک قطعه زمین معوض ازسوی اداره خوانده موردپذیرش قرارگرفته لهذا دادگاه استحقاق خواهانها رانسبت به دریافت یک قطعه زمین معوض محرز ومسلم می داند حکم برالزام اداره خوانده به واگذاری یک قطعه زمین معوض درحد نزدیک به مساحت زمین ملی شده فوق الذکر بارعایت شرایط وضوابط قانونی درحق خواهانهاصادرواعلام میدارد ودرخصوص دیگرادعای خواهانهامبنی براینکه مورث آنهاطی سندعادی مورخه 10/9/1350 که همراه بادادخواست تقدیمی تسلیم گردیده مبادرت به انتقال هریک از 6 قطعه زمین مذکور به یکی ازخواهانها که فرزندان نامبرده می باشند نموده است نیزبلحاظ اینکه سندمذکور مفادا"حکایت بروصایت داردونظر به اینکه استقرارحق مالکیت خواهانها نسبت به قطعات موصوف معلق برفوت وی می باشد دادگاه استحقاق آنهارابه دریافت یک قطعه اززمین معوض برای هریک بنابه استدلال فوق قابل استماع نداشته ومحکوم به ردمی داند رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازرویت قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظراستان خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 975

تاریخ تصویب : 1374/10/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.