×

طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم متصرف غیرقانونی ملک مکلف به خلع یدوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف درحق مالک است

طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم متصرف غیرقانونی ملک مکلف به خلع یدوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف درحق مالک است

طبق-قاعده-الناس-مسلطون-علی-اموالهم-متصرف-غیرقانونی-ملک-مکلف-به-خلع-یدوپرداخت-اجرت-المثل-ایام-تصرف-درحق-مالک-است
بتاریخ 4/2/75 پرونده کلاسه 74/186/163 شماره دادنامه 136
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان آقای باقر...
خوانده شرکت شهاب سنگ بنشانی ...
خواسته رفع تصرف عدوانی
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت العاده / مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدور مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای باق اکبریه بطرفیت شرکت شهاب سنگ مبنی برخلع یدوقلع وقمع پلاک ثبتی 322 فرعی از2اصلی بخش 10 تهران واجرت المثل ایام تصرفات ازسنوات 1369 لغایت صدورحکم بااین توضیح که خواهان مدعیست در سال 1369 توسط شرکت خوانده که وابسته به تعاونی سپاه پاسداران است ومورد تصرف قرارگرفته باتوجه به اینکه تصرف درپلاک موصوف بدون رضایت واجازه مشارالیه انجام شده درخواست خلع یدو قلع وقمع ازمستحدثات همراه با اجرت المثل ایام تصرف راخواستارشده که نماینده شرکت خوانده درمقام دفاع ازدعوی مطروحه باحضور خویش در محکمه ضمن اقرارو اعتراف به ثبوت یدشرکت درملک موصوف بیان داشته حسب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پلاک مذکور موات اعلام وازمالکیت خواهان خارج گشته وباخروج متعلق حق مالکیت خواهان دعوی مطروحه بلحاظ عدم مالکیت وتوجه آن به خوانده مردود است تقاضای رد دعوی وی رانموده است .
دادگاه :نظربه اینکه مالکیت خواهان نسبت به رقبه موردترافع بدلالت پاسخ استعلام وضعیت ثبتی مضبوط درپرونده ازاداره ثبت اسنادواملاک محرز وثابت است ازطرفی سازمان زمین شهری علیرغم موات اعلام نمودن زمین موصوف مالک راذیحق و واجد شرائط لازم جهت تملک زمین تشخیص داده وبه همین منظورازتملک پلاک خودداری نموده وایرادخوانده مبنی بر موات بودن زمین وعدم توجه دعوی مطروحه به خوانده صرفنظراز اینکه تحت عموم الناس مسلطون علی اموالهم موجب خروج مالکیت خواهان ازپلاک موصوف نمی گردداساسا"باتوجه به گواهی صادره ازسوی سازمان زمین شهری که مویدومبین استقرار وتداوم مالکیت خواهان نسبت به زمین مورد ترافع است ایرادعدم توجه دعوی وموات بودن زمین ازسوی خوانده به اعتبار عدم ثبوت واستقرار ازمالکیت خواهان رانسبت به پلاک فوق التوصیف مسموع نبوده ومردود اعلام میگردد لهذاباتوجه به اقرار شرکت خوانده به تصرفات خویش واینکه استدامه آن ناظربه اذن خواهان ومالک قانونی نیست دادگاه اثبات یدغیرقانونی خوانده را برملک موصوف من غیرحق وبلامجوز تشخیص حکم برخلع یدخوانده وازاله مسحدثات ازپلاک فوق الاشعار بشرح مندرج درنظریه کارشناسی صادرونظر به اینکه دیگرخواسته خواهان مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف محتاج به اعمال نظرکارشناس بودو کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه پیوست پرونده اجرت المثل ایام تصرف خوانده ازسال 1369 تازمان صدور حکم راجمعا"به مبلغ /000/830/13 ریال تعیین نموده که اظهارنظر کارشناس منتخب نیزبااوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته وموجبی نیزجهت عدم متابعت ازآن بنظرنمی رسدواعتراض خوانده به نظریه کارشناسی علاوه براینکه تکرارمطالب قبلی است اساسا"موجه ومدلل وقابل امعان نظرنبوده فلذادادگاه استحقاق خواهان رابه دریافت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه خوانده تازمان صدورحکم محرز ومسلم دانسته وخوانده رابه پرداخت مبلغ /000/830/13 ریال ازبابت اجرت المثل ایام تصرف درحق خواهان محکوم مینمایدخواهان مکلف به ابطال والصاق تمبرهزینه دادرسی به ماخذ اجرت المثل تعیینی به دادخواست می باشدرای صادره حضوری وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خواهندبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 136

تاریخ تصویب : 1375/02/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.