جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


بتاریخ 11/11/74 کلاسه پرونده 74/316186 شماره دادنامه 1158
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان محمود... نصرآبادباوکالت محمدگلستانی بنشانی ... 2 محمود...
خواسته دستورموقت مبنی برمنع نقل وانتقال 2 صدورحکم برابطال قرارداد
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدور رای مینماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای محمودغضنفری نصرآبادباوکالت آقای محمدگلستانی به طرفیت آقایان 1 اسماعیل انتشاری ندوشن 2 محمود شکوئی مبنی برصدور حکم برابطال قرار مورخه 10/8/73 والزام خوانده ردیف یک به انتقال (فروش )سه دانگ مشاع ازخانه پلاک ثبتی شماره 23303/2395واقع دربخش 10تهران وبدوا"صدور دستورموقت مبنی برمنع نقل وانتقال پلاک مورد دعوی ومنع خوانده ردیف 2 ازتصرف مورد دعوی بااین توضیح که وکیل بیان داشته موکل وخوانده ردیف یک مشاعا"وبالمناصفه مالک و متصرف ششدانگ پلاک موصوف میباشند خوانده ردیف یک بدوا"بموجب قولنامه مورخه 3/7/1373 سه دانگ مشاع سهم خوانده ازخانه مذکور راباموکل قولنامه مینمایدوقرار براین بوده که آنرابه مبلغ 000/12500 ریال به موکل بفروشدمتاسفانه دفعتا" ضمن انصراف ازانجام معامله قولنامه را پاره میکند وسپس به موجب قرارداد مورخه 10/8/73 آنرا به خوانده ردیف دوم میفروشد وموردمعامله رابه تصرف اومیدهد حال نظربه اینکه ملک مرقوم مشاعا"متعلق به موکل وخوانده ردیف یک بوده وموکل حق شفعه دارد لذابااعمال حق شفعه فورا"اظهارنامه ای به شماره 6922/9/73برای مالک خوانده ردیف یک ارسال وتمایل خودرابرای ابتیاع سه دانگ سهم خوانده به وی ابلاغ کتبی چون خوانده مذکورحاضربه انتقال سهم خود نمی شودونظربه اینکه مالکیت مشاعی موکل وخوانده ردیف 1 محرزاست وخوانده مذکور بدون اجازه وموافقت موکل اقدام به فروش سه دانگ سهمی مشاع خودنموده است دعوی مالکین تمایل به خریدن سه دانگ مذکور داشته و مراتب را فورا"بخوانده اطلاع داده لذاامکان دعوی اخذبه شفعه میباشد تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال قرارداد تنظیمی فیمابین خواندگان والزام خوانده ردیف یک بفروش سهمی خود طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به موکل راخواستارگردیده هرچند مشاع بودن مال غیرمنقول ازشرائط پیدایش اعمال حق شفعه است لکن نظربه اینکه حقوق هرشریک منتشردرهمه اجزاءشش دانگ پلاک فوق التوصیف ومخلوط باحقوق دیگرشریک است وقبل از تقسیم هرشریک که به موجب آن سهم مشاع هریک بابخش معینی ازملک مبادله میشودهیچ شریکی نمی تواند مدعی حق انحصاری خودبر قسمت معینی ازملک مشاع باشدوبرای جلوگیری ازضرراحتمالی که ممکن است بواسطه تجدیدنظرشریک بوجودآیدقانونگزار یکی ازارکان استفاده ازحق شفعه راقابلیت تقسیم بودن آن بنحومقرر درماده 808 قانون بیان داشته ودرمانحن فیه خواهان دلیل قابلیت تقسیم بودن ملک مشاع راابرازواقامه نداشته ازطرفی نحوه اعمال حق شفعه نیزازسوی خواهان بدرستی اعمال نگردیده زیرابرای اینکه شرائط ایجادحق شفعه رااثبات نمایدمیبایستی قیمتی راکه مشتری درقبال تملک حصه مبیعه پرداخت نموده بنحوی بپردازد وبهمین منظورقبل ازاقدام به هرگونه عملی بایستی دلیل دراختیار قراردادن ثمن معامله رابه خریدار ارائه وسپس اعمال حق شفعه نمایدکه دلیل برپرداخت ثمن نیز موجود نیست وهمچنین طرح دعوی برعلیه خوانده ردیف یک (شریک فروشنده تحت عنوان الزام وی به فروش نیزبلحاظ اقرار طرفین واینکه درحال حاضرعین مبیعه درتملک خریدارقرارداردومالکیتی برای شریک فروشنده متصورنیست تابتوان اورا مجبوربه فروش نمود نیز مسموع نیست زیرا مستفاداز ماده 808 قانون مدنی اینست که شفیع باپرداخت ثمن به خریدار مبادرت به اعمال شفعه مینمایدنه فروشنده فلذا بنابه مراتب فوق دعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده ودر وضعیت موجود قابلیت استماع رانداشته قرار ردآن راصادرواعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدیدنظر استان میباشد%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1158
تاریخ تصویب :
1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :