جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


تاریخ سیدگی : 18/8/1366
دادنامه شماره : 460
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/5/1364 آقای ((الف )) فرزند... بنشانی ...دادخواستی بطرفیت شرکت ... و آقای (ب ) بخواسته پنج میلیون ریال زیان سهمی خواندگان تسلیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده بخلاصه اعلام داشته خواندگان بموجب قراردادهای پیوست تعهد نموده اندحدودهشتاد هکتار اراضی تصرفی خود را برای مدت سه سال در اختیار طرفین بگذارند و کلیه هزینه ها و سود بالمناصفه تقسیم گردد0 پس از شروع کشت خوانده ردیف دوم بعذر نداشتن پول از انجام تعهد خود سرباز زده 0 اجبارا" کلیه هزینه ها را خواهان پرداخته است که اسنادآن کلا" بامضاء خوانده ردیف دوم رسیده 0 مبوجب بیلانها زیان ایجاد شده الزام خواندگان به بازپرداخت دین شرعی و قانونی خود را خواستار است 0 نشانی شرکت ... را تهران و بعدا" ساری و نشانی خوانده دیگر را نوشهر تعیین نموده که بکلاسه 64/344 شعبه ششم ثبت وقت برای 18/9/1364 تعیین شده 0 شعبه مزبو ربشرح قرار شماره 18564/9/64 بعنوان اینکه اخطاریه شرکت در ساری ابلاغ شده ودلیلی براقامتگاه شرکت در تهران ارائه نگردیده باعتبار شایستگی دادگاه حقوقی ساری از خود نفی صلاحیت نموده است 0 درتاریخ 18/9/1364آقای (ب ) فرزند... دادخواست تقابل بطرفیت آقای (الف ) بخواسته هشت میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی تهران نموده که بکلاسه 64/599 شعبه ششم ثبت هر دو پرونده به ساری ارسال گردیده 0 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ساری بشرح قرار شماره 78و79 مورخ 17/4/1365 و بعنوان اینکه مطالب خسارت از بابت شرکت زراعی اراضی اقع در شهرستان نور و درحکم اموال غیر منقول بوده باستناد ماده 17 قانون مدنی و ماده 23قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 531/9/1363 قرار عدم صلاحیت باعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک آمل صادر نموده دادگاه حقوقی یک آمل هم بموجب قرار شماره 384و8409/6/66 به استدلال اینکه مرکز اصلی شکرت در ساری تعیین گردیده و ماده 36قانون آئین دادرسی مدنی صراحت دارد دعاوی مربوط بشرکت و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شکرت در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود و دادگاه حقوقی یک ساری را صلالح برسیدگی دانسته و از خود نفی صلاحیت نموده وپرونده را جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال داشته که بکلاسه بالا ثبت باین شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
دعوی اصلی بکیفیت مطروحه از نوع دعوی موضوع ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و نسبت برای وحدت رویه شماره 531/1363 خروج موضوعی دارد0 بلحاظ اقامت شرکت ... در ساری رسیدگی بدعوی طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است با تائید صلاحیت دادگاه مزبورباستناد بند4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می شود و پروده ها جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ساری ارسال می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
460
تاریخ تصویب :
1366/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :