جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 212 - 16/6/1377

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به اعتراض ثالث ، تخلف قاضی تحقیق دادگستری در صدور دستور مورخ 4/9/75 دائر بر رفع توقیف از اموال منقول موضوع پرونده اجرای احکام مدنی ، بدون آنکه اعتراض اشخاص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم محکمه باشد، مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
212
تاریخ تصویب :
1377/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :