جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 4/8/70
دادنامه شماره : 305
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقای (الف )دادخواستی علیه وزارت مسکن وشهرسازی تهران بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بدادگاه حقوقی یک تهران داده که بشماره 38/401 ثبت گردیده است و توضیح میدهد که پلاک 60 فرعی اصلی از شهرداری منطقه 4 را در29/6/57 خریداری نموده است زمین دارای پروانه ساختمان شماره 34714 مورخ 1/11/56بااعتبار دو سال برای احداث 2080 متربنا نموده و بلافاصله پس ازخرید اقدام برای احداث ساختمان کرده و چون دارای گودالی به عمق 7 متر بوده آنرا خاکریزی کرده تا بسطح جاده برسد ودرسال 57 شروع بفعالیتهای زیرسازی و بتون ریزی سنگ کاری و شفت ریزی کرده و در16/2/58 شرکت سوایران که شرکت دولتی است برای احداث سوله پول پرداخته است و شرکتهای سهامی گنج افروز وایرسوز و در سال 58 در آن محل مستقربود و اداره ثبت شرکتها در آن محل مکاتبه کرده است و بموجب نظر کمیسیون ماده 12 در قسمتی از آن ساختمان قدیمی مشاهده شده که قمستی از عرصه سند انتقال می باشد و از مصادیق بارز موات نبودن زمین است و به بند2 ماده 2آئین نامه مقررات تشخیص اراضی موات و عمران شهری استناد نموده و برای اثبات ادعا بدلائل ذیل استناد نموده گواهی 2716703/5/55 شهرداری و فتوکپی قبض پرداخت عوارض ساختمان بشهردرای قبل از تصویب قانون لغومالکیت اراضی موات و فیش پرداخت ودیعه تلفن بشکر تمخابرات ایران و فتوکپی پروانه ساختمان 1734714/5/56 در پرونده 17714 شهرداری و سند مالکیت و قرارداری که در1/7/57 با استاد اکبربنا برای احداث بنا منعقد نموده و نیز قراردادی بشماره 3129 مورخ 5/2/58 با شرکت سولیران که اسکلت فلزی سالن را از شرکت مزبور خریداری و دستور ساختن آنرا داده و شرکت در21/8/58 طی شماره 79/30/429 بوی نوشته که چهارماه است قطعات آن آماده شده است در خلال رسیدگی آقای (ب ) به وکالت از خواهان وارد دعوی شده دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار کارشناسی صادر نموده و آقایان (ج ) و مهندس (د) و آقای (ه) انتخاب شده که در نظریه و توضیحات خوداعلام داشته اند که از7420 مترزمین 5/4557 متر باقمیانده و بقیه در بر اصلاحی و فضای سبز قرار گرفته است و دارای دیوار محصور و چاه نیمه عمیق و 583 مترمربع اعیانی احداثی در دو طبقه می باشد و عکسهای هوائی که در سالها11511348. 1152 برداشته شده در محدوده پلاک موصوف آثار کشت و زرع و ابنیه و اعیانی دیده نشده و تسطیح نیز نگردیده لکن در عکس هوائی 1358 آثار وجود پی ساختمان و فونداسیون برای احداث بنا در محدوده ای بابعاد30x15 با اطاقک کارگری در گوشه شمال شرقی و وجود نخاله و خاک مشاهده می شود و باستثناء قمست جنوبی زمین (حاشیه رودخانه ) در بقیه زمین آثار دست خوردگی و تسطیح موجود است و در دادگاه توضیح داده اند که در تمام زمین باستثناء یکصدوپنجاه متر خاکریزی تسطیح شده و بعضی قسمتها4تا5متر خاکریزی شده و در یک قسمت بشرح گزارش فونداسیون بمساحت 30x15مترمربع وجود دارد خانه کارگری بصورت اطاق و سرویس بمساحت سی متر در قسمت دیگر و چاه نیمه عمیق در جنوب غربی قرار گرفته است دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خوهان و ملاحظه لایحه خوانده نظر به بایر بودن زمین در قسمتی که دائر تشخیص شده داده اند باین نظر سازمان زمین و وکیل خواهان اعتراض نموده اند که لوایح در موقع شورقرائت می شودپرونده بدیوان کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند0
ایرادات و اعتراضات طرفین دعوی عمدتا" در ماهیت دعوی وخدشه نسبت باستنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نشده و مستدلا" مردود اعلام گردیده و با توجه بتعریف موات در کتاب احیاءالموات تحریرالوسیله بالاخص قسم اول آن باین عبارت : ((الموت بالاصل دهومالایکون مسبوقا" بالمک والاحیاء و ان کان احراز ذلک غالبا" بل مطلقا" مشکلابل ممنوعا"...)) و انصراف این عنوان زا ملک مورد بحث با عنایت بمحتویات پرونده و نیز با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مورخ 28/2/70 شعبه نهم دادگاه حقوقی یک تهران وعدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نظر دادگاه تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده میگردد0
ضمنا" توجه دادگاه را بدرخواست وکیل خواهان در مورد تصحیح اظهارنظر، بشرح مندرج در صدر لایحه وارده بشماره 5959/4/70 جلب می نماید0

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
305
تاریخ تصویب :
1370/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :