جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/2/73
دادنامه شماره : 50/73
شعبه 19 دیوان

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) علیه سازمان زمین شهری تبریز بخواسته اعتراض رای کمیسیون ماده 12 سازمان زمین شهری دادخواست تقدیم کرده وتوضیح داده پلاک 45/11 واقع در بخش 9 نیز ملک اینجانب را (د) درحدغربی بمساحت 780 مترمربع دائر ساختمانی و بقیه را صرفنظراز اعیانی های احداثی دائر باغ تشخیص داده اند برای مذکوراعتراض تقاضای رسیدگی و صدور حکم کلا" بر تثبیت مستحدثات پلاک مذکور دارم مدارک تقدیمی حاکیست ملک اینجانب در حد غربی و شرقی دارای مستحدثات اعیانی مغازه ساختمانی مسکونی و محوطه سازی و آب و برق می باشد مغازه مستقر در آن برابر اجاره نامه رسمی به آقای (الف ) اجاره داده شده پروانه کسب صادر شده کلهی ملک از بافت باغ بودن خارج بمستحدثات و ساختمانی اعیانی مسکونی و مغازه و محوطه تبدیل گردیده معاینه محل عندالاقتضاء سپس صدور رای مبنی بر فسخ رای مذکور و حکم تثبیت تبدیل باغ باعیانیهای احداثی مورد را دارم خوانده پاسخ داده کمیسیون 780 متر دائر بقیه را باغ اعلام کرده موردی برای اعتراض باقی نیست ثانیا" کمیسیون از محل بازدید نموده و بمشاهدات اشاره شده زمین بمساحت 6255 مترمربع را نمیتان دائرساختمانی تلقی نمود اگر در شرق مستخدثات وجود داشت کمیسیون طبق قانون دائرساختمانی اعلام می کرد هرگونه مستحدثات را نمیتوان دائر ساختمانی تلقی نمود تقاضای تایید رای کمیسیون رادارم دادگاه وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از ثبت استلعام کرده پس از وصول پاسخ اداره ثبت دادگاه دروقت احتیاطی ختم رسیدگی با اعلام خلاصه چنین رای داده و در خصوص دعوی مطروحه نظر بمحتویات پرونده و مفاد صورتجلسه معاینه محلی پیوست پرونده کمیسیون رقبه پلاک 45/11 در سند مالکیت بصروت زمین در رهن پلاک بعنوان زمین زراعی در نزدبانک کشاروزی بسالهای 54و56 ووضعیت اشجاری در نقشه هوائی و کروکی که نشانگر باغ وزمین زراعی قطعات 6/5/2/3 مالکیت می باشد که جملگی دلالت بر دائر غیرساختمانی (مستخدثاتی ) محل موردترافع در زمان حاکمیت قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 5/4/58 و قانون اراضی شهری 22/11/60 می نماید فتوکپی پروانه کسب تاریخ 9/3/67 پس از قانون مذکور موثروتعبیر وضعیت زمان قانونی ملک نمیباشد بنابراین اعتراض بلاموجه تشخیص حکم به رد دعوی و تایید رای معترض عنه صادر می گردد) نسبت برای مذکور تجدیدنظرخواهی شده در این رابطه پرونده بشعبه 19 دیوان عالی کشور واصل و مطرح شده است 0
هیئت عشبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده لوایح طرفین و دادنامه شماره 72/529 تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0

بسمه تعالی
دادگاه تجدیدنظرخواسته بشماره 72/29 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تبریز میواجه با اشکال است زیرا خواهان مدعی است که زمین مورد اختلاف دائر ساختمانی است نه زراعی (باغ ) و دادگاه باین ادعا توجهی نکرده و بدلائل منعکس در نظریه معرتض عنه اکتفا و دعوی را رد کرد هاست و حال آنکه اقتضاء داشت موضوع را بکارشناس ارجاع می داد که در مورد ادعا بررسی واظهارنظر می نمودعلیهذا بنابمراتب مذکور رسیدگی ناقص است با اجازه بند(ب ) ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ضمن فسخ دادنامه فوق الشعار مقرر می دارد پرونده بدادگاه مذکور اعاده شود که اقدام قانونی مبذول با توجه بنتیجه حاصل مجددا" اظهارنظر نمایند0

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
50
تاریخ تصویب :
1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :