جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ : 11/8/1378 کلاسه پرونده : 3/77/957 شماره دادنامه : 970

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدجلال الوند منش فرزند حسین بنشانی کرمانشاه
طرف شکایت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای فسخ رای صادره در مورد جلوگیری از مجوز اشتغال شماره 2649 تاریخ 1/10/70
گردشکار: دادخواست شاکی پس ازثبت بکلاسه عمومی شماره 2023517/7/77 دیوان عدالت اداری به شعبه سوم ارجاع و بکلاسه فوق ثبت گردیده و پس از انجام تشریفات قانونی وارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن جهت خوانده اینک پرونده در وقت فوق العاده بتصدی امضاءکننده زیر تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده بشماره 5205/9/ف 12/9/77 ختم رسیدگی رااعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان
شاکی اشعار داشته که از طفولیت به شغل دندان سازی اشتغال داشته ام که طبق گواهی شماره 2957/6/287/9/1370 صادره از ناحیه معاونت امور درمان سازمان منطقه ای بهداشت درمان کرمانشاه موفق به دریافت مجوز اشتغال در شغل داندانسازی تجربی شدم اکنون پس از مدت هشت سال از دریافت مجوز مذکور متاسفانه با استناد شرایط سنی که در اطلاعیه اولیه ملاک عمل نبوده اقدام به ابطال و بی اعتباری مجوز صادره نموده اند درصورتکیه هیچگونه بخشنامه قانونی و دستورالعملی عطف بماسبق نمی شود باوصف اینکه از خانواده شهداء بوده و نرخ تورم بیکاری در این استان مقام اول را در کشور دارا میباشد مشتکی عنه اقدام به چنین تصمیمی گرفته طرف شکایت طی لایحه جوابیه بشماره فوق مفادا" مرقوم داشته مجوز صادره مورد استناد شاکی به اشتغال شغل قالبگیری و دندان سازی در امور پزشکی بر اساس تعیین وضع شغلی داندانسازان مصوب 1366 که حسب تبصره 5 قانون مذکور از تاریخ تصویب میابیست دارای ده سال سابقه کار مفید و مستقل بوده باشد تا اسحقاق دریافت مجوز مورد استناد را داشته باشد نظر باینکه مشارالیه متولد1344 میباشد و بهنگام صدورقانون اصلاح قانون تعیین وضع شغلی دندان سازان تجربی مصوب 7/4/1366 مجلس شورای اسلامی میبایست دارای ده سال سابقه کار وفق شرایط مذکور داشته باشد و با این اوصاف نامبرده بهنگام تصویب قانون 32 ساله بوده که وفق مقررات با سن 12 سالگی نمی تواند اشتغال مفید و مستقل مورد نظر را داشته باشد لذا بدین لحاظ پروانه صادره ابطال گردیده بنابمراتب و با ملاحظه محتویات پرونده استدلال مشتکی عنه در انجام اقدامات خود موجه بوده تخلفی بر اقدمات ملحوظ نیست لذا رای برد شکایت مطروحه اعلام میدارد0 رای صادره ظرف مهلت بیسیت روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری میباشد0
دادرس شعبه سوم دیوان عدالت اداری - خالدی

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
970
تاریخ تصویب :
1378/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :