جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بیان ادعای تخلف اینست که رئیس و مشاور دیوان عدالت اداری چون در رسیدگی به دادخواست شاکی انتظامی به طرفیت هئیت حل اختلاف اداره کار، با وجود تشخیص ضرورت مطالبه پرونده هاوسوابق و اسناد اداری ، بدون تهیه گزارشی از جریان آنها وانعکاس درپرونده دیوان مبادرت به صدور رای کرده اند و این عمل مسامحه در رسیدگی است .
ثانیا" دلایل و جهات اخراج نامبرده را هم از خوانده دعوی استعلام نکرده اند که با این وصف صدور حکم به زیان خواهان و رد دعوی او، تخلف انتظامی است .
دفاع رئیس شعبه اینست که طبق ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 18 آئین دادرسی آن تکلیفی در تهیه گزارش وجریان پرونده مورد مطالبه از طرف دیوان وجود ندارد.
در خصوص اخراج خواهان علاوه بر اینکه طرف شکایت اداره کار،در اخراج او دخالتی نداشته تا دلیل اخراج از وی مطالبه شود بنظر می رسد ماده 33 قانون کار مصوب 1337 و سایر مقررات مربوط مورد عنایت دادیار انتظامی قرار گرفته ، زیرا بموجب ماده مذکور، کار فرما مجاز بود کارگر خود را بدون هیچ دلیل و علتی از خدمت معاف کند در این صورت فقط مکلف به پرداخت خسارت اخراج است .
مشاور شعبه نیز با اتکاء به شکلی بودن رسیدگی دیوان و عدم ضرورت بر انعکاس سوابق اداری در پرونده قضایی ، با وجودی که سوابق مذکور تا روز اتخاذ تصمیم ، ضمیمه پرونده قضایی می ماند، و با عنایت به اینکه وی قبل از وصول پرونده نیز نظر مشورتی خود را به کیفیتی که بعدا" نیز نظرش همان بوده ابراز داشته است و در مورد مطالبه دلیل اخراج هم ، اخراج وی توسط شرکت پس از انجام تشریفات مربوط (مقررات قانون کار) انجام گرفته و اداره خوانده با توجه به موجه دانستن اخراج شاکی ، مزایای حقه او رابشرح ماده 33 قانون کار سابق تعیین نموده ، لذا موجبی برای مطالبه دلیل اخراج وجود نداشت .
این دادگاه به مراتب فوق رئیس شعبه دیوان عدالت اداری رامبرا از تعقیب تشخیص و نسبت به مشاور هم نظر به ماده 12 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شماره 1728/ک /10410/6/62 شورای عالی قضایی که قانونا" مسئولیتی را متوجه وی نمی کند حکم برائت صادر و اعلام می نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
345
تاریخ تصویب :
1372/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :