جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
23

* اگرتقاضاصرفا" تامین خواسته باشد، چه میزان تمبرمی بایست به دادخواست یا وکالتنامه در صورت مداخله وکیل الصاق و باطل شود و آیانوع دعوی و میزان آن تاثیر در هزینه تامین خواسته داردیانه ؟

نظریه اکثریت که در تاریخ 2/11/65 اعلام گردید:
اگر تقاضا صرفا" تامین خواسته باشد فقط تمبرهزینه قرار تامین خواسته باید الصاق و ابطال شود ومادام که دعوی اصلی اقامه نشده ، لزومی به الصاق تمبر باب آن نیست و نوع دعوی تاثیر درمیزان تمبر نداردو مکلف نمودن خواهان تامین به الصاق تمبر هزینه دادرسی قبل از اقامه دعوی مستند قانونی ندارد0 آنچه تکلیف اوست اقامه دعوی ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین است که در صورت طرح دعوی باید هزینه دادرسی تادیه و به دادخواست و وکالتنامه تمبر مربوط بدعوی مالی و یا غیرمالی الصاق و ابطال گردد0

نظر اقلیت :
چون بموجب ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تامین خواسته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوی اصلی خودرااقامه نماید لذا بهنگام صدورقرارتامین می بایست به دادخواست ووکالتنامه تمبر مربوط به دعوی اصلی نیز الصاق شود تا از سوءاستفاده های احتمالی وفرار ازپرداخت هزینه دادرسی ومالیات جلوگیری بعمل آید0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1365/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :