جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


کلاسه 89-79 7 عمومی
دادنامه : 176-21/3/81
خواهان : شرکت دنا عمران یاسوج
خوانده : اداره کل طرح راه واجراء تهران
خواسته : مطالبه
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه عمومی یاسوج

گردشار: دادگاه پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت دنا عمران بطرفیت خوانده اداره کل طرح راه واجرا وزارت راه وترابری خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و در جلسات رسیدگی دادگاه اظهار داشته است بموجب قرارداد شماره 1246 مورخ 28/8/75 منعقده با خوانده شرکت دنا عمران متعهد به اجرای پوشش تونل پاتاوه مطابق شرایط وضوابط اعلام شده در قرارداد بود با توجه به اجرای مفاد پیمان بنحو احسن خوانده با وجود مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات واقعی شرکت امتناع می ورزد و تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان مطالبات خواهان بر اساس نظریه کارشناس بدوی مبلغ یک میلیارد و دویست وسه میلیون و بیست و پنج هزار و یکصد و چهل و نه ریال تعیین گردیده است پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین اداره خوانده ضمن اعتراض به نظریه کارشناس بدوی تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی جهت برآورد میزان مطالبات خواهان رانموده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری صادر نمود هئیت کارشناسی میزان مطالبات خواهان را به میزان یک میلیارد و دویست و پنجاه ویک میلیون وبیست هزار وهشتصد و بیست و دو ریال برآورد می نماید. اداره خوانده بشرح لوایح تقدیمی و در جلسه ای که با حضور اعضای هیئت کارشناسی تشکیل گردیده ضمن ایراد به نظریه هیئت کارشناسان از چهت عدم توجه به مدارک واسناد مورد استناد خوانده ومفاد پیمان در برآورد میزان مطالبات خواهان با تغییر نحوه دفاع با استناد به تسویه حساب نهائی پیمانکاربموجب اسناد مدارک موجود واینکه شرکت خواهان صورت وضعیت قطعی تنظیم شده از طرف دستگاه نظارت را پذیرفته و هیچگونه اعتراضی درمهلت قانونی بعمل نیاورده و در نهایت با تحویل قطعی مورد پیمان بموجب صورتجلسه مورخ 27/12/77 تسویه حساب نهائی بعمل آمده است دعوی خواهان را غیر وارد دانسته است دادگاه با توجه به دفاعیات اخیر اداره خوانده ومدارک واسناد مورد استناد خوانده وبا عنایت بهمفاد ماده 40 شرایط عمومی پیمان بلحاظ ضرورت احرازاعتراض و یا عدم اعتراض پیمانکار به صورت وضعیت قطعی وتنظیمی توسط دستگاه نظارت به شرکت خواهان اخطار نموده است دلایل ومدارک خویش مبنی بر اعتراض به صورت وضعیت قطعی را در مهلت قانونی به دادگاه ارائه نماید مدارک ارائه شده از طرف خواهان شامل مکاتباتی بوده که در جهت رفع مشکلات مالی پیمانکار در اجرای پروژه با اداره خوانده بعمل آمده و به صراحت دلالت بر اعتراض به صورت وضعیت قطعی تنظیم دستگاه نظارت ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به دفاع اداره خوانده مبنی بر تسویه حساب نهائی پیمانکار با اداره خوانده بموجب صورتجلسه مورخ 27/12/77 که مورد تائید طرفین قرارداد قرار گرفته است و با توجه به اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی که صراحتا" دلالت بر اعتراض پیمانکار به صورت وضعیت قطعی ، تنظیمی توسط دستگاه نظارت نماید از طرف خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است و با توجه به مفاد ماده 52 شرایط عمومی پیمان مبنی بر اینکه صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود. دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی یاسوج - افشین بوستانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1381/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :