جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/11/74
شماره دادنامه : 74/159/ه3

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
با عنایت به اوراق پرونده و تاریخ وقوع بزه انتسابی به متهم و تاریخ اعلام جرم ( خردادماه سال 1372)وسبق طرح پرونده دردادسرای انقلاب اسلامی سنندج ، دادگاه انقلاب اسلامی سنندج صالح به رسیدگی به موضوع بوده و با تثبیت صلاحیت این دادگاه مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که از تاریخ 14/5/73 لازم الاجرا شده است رافع صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج دررسیدگی به موضوع نمی باشد بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج ارسال می دارد و این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 29/11/74
شماره دادنامه : 74/159/ه3

موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مستقر درشعبه اول دیوانعالی کشور0
اعضای مجلس : آقایان علی معینی تو بهروز صفرزاده مستشاران و محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : براساس گزارش شماره 25/2/3114/3/72 معاونت دارویی ، غذایی و مواد اعتیادآور اداره کل بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کردستان آقای دکتر((ص )) صاحب داروخانه در سنندج به اتهام گرانفروشی دارو تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و پرونده در شعبه دوم دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی سنندج مطرح ،و شعبه دوم دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی سنندج مطرح ، و شعبه دوم دادیاری انقلاب پس از یک سلسله رسیدگی در تاریخ 24/10/73طی کیفرخواست شماره 73/881 از دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درباره آقای دکتر ((ص )) به اتهام عرضه سرنگ غیربهداشتی و گرانفروشی و عدم حضور دکتر مسئول فنی داروخانه هنگام نسخه پیچی طبق مواد15و16و19 قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری می نماید0 در تاریخ 8/6/74 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ختم رسیدگی را اعلام و به استناد ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری می نماید0 در تاریخ 8/6/74 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ختم رسیدگی را اعلام و به استناد ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی استان کردستان صادر می نماید0 شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی سنندج در تاریخ 13/7/74 به شرح تصمیم متخذه با توجه به تاریخ وقوع جرم ( سال 1372) و تاریخ تصویب ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (19/7/73) دادگاه انقلاب اسلامی را صلاح دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که با ثبت به کلاسه فوق جهت رسیدگی به مجلس حل اختلف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مستقردر شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع می گردد0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای صفرزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد0

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
159
تاریخ تصویب :
1374/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :