جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/9/74
شماره دادنامه : 74/93/ه3

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
با توجه به تاریخ وقوع بزه انتسابی به متهم و اینکه در شش ماهه دوم سال 1373 در استان خراسان و شهرستانهای بجنورد و مشهد در اجرای مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی ، دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکزاستان تشکیل گردیده و نظر به اینکه حدود صلاتحیت دادگاههای انقلاب در ماده 5 قانون فوق الذکر در شش مورد احصاء شده و اتهام انتسابی به متهم از حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب خروج موضوعی دارد0 بنابراین و با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب جلسه 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشخیص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان بجنوردارسال می دارد0 این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 27/9/74
شماره دادنامه : 74/93/ه3
موضوع : تعیین صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس مندرج در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور، علی معینی و بهروز صفر زاده ، مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 22/4/74مامورین پاسگاه انتظامی شهیدباهنر بجنورد در حین کنترل چهارراه متوجه بارگیری یک دستگاه خودرو از داروهای داروخانه می شوند0 در موقع حرکت خودرورا متوقف از آقای دکتر علی راننده خودرو و صاحب داروخانه تحقیق اظهار می دارد می خواسته داروها را به مشهد را داروخانه ((ع )) و ((م )) برای تبادل دارو ببرد0 داروهای مزبور مازاد و در سطح شهربجنورد مصرف کمی دارد0 صورت برداری که به عمل آمده مقدار16 قلم از انواع مختلف دارو در42 کارتن بوده 0 پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب حوزه قوچان مطرح و آن دادگاه پس از رسیدگی به شرح رای شماره 29464/4/74 آقای دکتر علی را به اتهام فروش شانزده قلم داروبه میزان 42 کارتن به صورت غیرمجاز محاکمه و با احراز بزه انتسابی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج ملیون ریال جریمه نقدی و ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید0 پس از ابلاغ رای محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی می نماید0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می شود که پس از رسیدگی برابر شماره 1045411/5/74 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رسیدگی به موضوع را درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص پرونده را اعاده می نماید تا جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال نمایند0 شعبه اول تعزیرات حکومتی بجنورد نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می نماید0 رسیدگی ابتدا به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارجاع می شود و آن شعبه طی دادنامه شماره 22372/6/74 رسیدگی به موضوع را با توجه به مقررات مواد54و55و56 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت مجلس حل اختلاف متشکله در شعبه اول دیوان عالی کشور دانسته پرونده را به دیوان عالی ارسال که با ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع می گردد0 مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای بهروز صفرزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1374/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :