جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 21/7/71 شماره دادنامه 643-21/7/71
کلاسه پرونده 71/143/555

مرجع رسیدگی شعبه 143دادگاه کیفری یک تهران به ریاست حجت الاسلام محمدی .
شاکی :آقای محمدارجمندکرمانی - تهران خ ستارخان خیابان شهید کاشانی پورکوچه شهیدارجمندپلاک 119.
متهم :محمدصفی شادفرفرزندرفیع تهران آریاشهرخ 19پلاک 37
گردشکار:متهم موصوف به اتهام فروش مال غیرتحت تعقیب دادسرای تهران واقع وطبق کیفرخواست مورخه شفاهی 22/6/71تقاضای مجازات نامبرده شده است پرونده امربه این دادگاه ارجاع ودرجلسه فوق دادگاه پس ازبررسی محتویات پرونده واستماع اظهارات طرفین واخذآخرین دفاع ازمتهم ختم رسیدگی رااعلام دادگاه دروقت فوق العاده بشرح زیرمبادرت بصدوررای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای محمدصفی شادفرفرزندرفیع زاده ازدادنامه شماره 1248-26/6/71صادره ازشعبه 204دادگاه کیفری 2تهران نظربه اینکه جرم درزمان حکومت قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس وکلاهبرداری به مورخه 27/7/1734اتفاق افتاده است ومبلغ مورد ادعای شاکی هفتادمیلیون ریال معادل هفت میلیون تومان است به این جهت دادگاه مذکورصالح رسیدگی نبوده ودادنامه مخدوش است به استنادبندالف ماده 10قانون تجدیدنظردادنامه فسخ می گرددوامادرخصوص توجه وعدم توجه بزه اعلامی به نامبرده نظربه اینکه بموجب مبایعه نامه درصفحه اول مورد معامله درتصرف فروشندگان می باشدوتحویل داده نشده است ودرصفحه دوم مبایعه نامه بین فروشندگان وخریداردرصورت انصراف ازمعامله تعهدی قرارداده اندکه طرفین درصورت تخلف به طرف مقابل پرداخت نمایدآنهم به موجب فتوای حضرت امام راحل رضوان اله تعالی علیه درتوضیح المسائل در صفحه 24درضمن مسائل متفرقه الزام آورنیست ولازم الوفانمی باشدوالبته فروش ملک باسندعادی به افرادمتعددطبق وحدت رویه شماره 193-20/4/39 صادره ازدیوان عالی کشوردرموردموثرنبودن ماده 117قانون ثبت درانتقال ملک باسندعادی معامله معارضی محسوب نمی باشدبسی کلابزه اعلامی ازموارد کلاهبرداری وفروش مال غیرنمی باشدبه این جهت برائت آقای محمدصفی شادفر فرزندرفیع ازبزه اعلامی صادرواعلام می گردددفترپس ازابلاغ حکم وثبت نتیجه پرونده رابه شعبه اجرای احکام ارسال فرمائید.
رئیس شعبه 143دادگاه کیفری یک تهران - محمدی

26
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
643
تاریخ تصویب :
1371/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :