جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ : 8/2/1366 کلاسه پرونده : 68/863 شماره دادنامه : 156

مرجع رسیدگی : شعبه 195 دادگاه کیفری 2 تهران .
شاکی :آقای ... توحیدی کارشناس میراث فرهنگی به نشانی تهران ، خیابان شباهنگ نرسیده به توحید پلاک 186.
متهم :آقای فریدون ....نشانی تهران
گردشکار:دادسرای عمومی تهران باصدورکیفرخواست شماره 10295 10/10/68پرونده رابه دادگاههای کیفری عمومی تهران ارسال وبه این شعبه ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت که پس ازانجام تشریفات قانونی وتعیین وقت و دعوت ازطرفین وملاحظه محتویات پرونده وشکایت شاکی واستماع دفاعیات متهم ختم رسیدگی رااعلام وبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای فریدون ..... فرزندامیرعلی 55 ساله کارشناس آثارهنری به جمع آوری عتیقه جات عدم تحصیل پروانه جهت خریدو فروش آثارعتیقه وعدم ارائه صورت اشیاءعتیقه به مرجع ذیصلاح وایرادضرب وتوهین به ماموردولت حین انجام وظیفه ،ماموردولت آقای ... توحیدی کارشناس سازمان میراث فرهنگی بوده ،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و نحوه اظهارات وشکایت آقای ...توحیدی واظهارات آقای ایرج طباطبائی کارمندسازمان میراث فرهنگی ودفاعیات متهم ،آقای فریدون .... ،در بازپرسی ودادیاروتحقیقات مقدماتی ودادگاه طی لوایح مفصل تقدیمی که ضمیمه پرونده می باشدچنین استنباط می شودکه مشاجره لفظی بین متهم وآقای .... توحیدی درخانه استیجاری متهم ومحل نگهداری اشیاءموردنظرآقای توحیدی رخ داده وامااینکه مشاجره به صورت توهین بوده باشددرپرونده دلیلی برآن وجودنداردمضافابراینکه ماده 84قانون تعزیرات ناظربه موردی است که متهم بانیروی مسلح به سلاح گرم یاسرددرمقابل نیروی دولت مقاومت نماید بدیهی است ازمتهم 55 ساله کارمندآموزش وپرورش چنین جرمی سرزده وکسی که نتیجه تحصیلات علمی خودرابجای تحصیل خانه مسکونی ولوازم زندگی بافاقد بودن اولادبصورت جمع آوری اشیاءآثارباستانی که درتمام مغازه های فروش عتیقه جات موجوداست بکاربرده اتهام خریدوفروش عتیقه جات وعدم تحصیل پروانه برای فروش باوی انطباق نداردوهیچگونه دلیلی درپرونده وجودندارد که متهم اشیاءمذکورراازحفاری بدست آورده یاخریدوفروش نموده مضافابر اینکه طبق صورت برداری موجوددرپرونده اشیاءفوق صورت برداری وبه مقامات ذیصلاح اعلام شده واثری ازایرادضرب دربدن شاکی وجودنداردعلیهذا به لحاظ فقددلیل معتبرطبق اصالتاالبرائه متهم ازاتهامات انتسابی تبرئه می گرددرای دادگاه قطعی وحضوری است .
رئیس شعبه 159 کیفری 2 تهران - پناهی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
156
تاریخ تصویب :
1366/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :