×

دراتهام واردکردن موادمخدر،کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است

دراتهام واردکردن موادمخدر،کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است

دراتهام-واردکردن-موادمخدر،کافی-نبودن-دلائل-ازموجبات-برائت-است
رای شماره : 6180-24/10/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات دادسرای استان ذکرجهات وخصوصیاتی است که دادگاه استان موردتوجه قرارداده وباتوجه به آن رای بربرائت متهم صادرکرده است واینگونه اعتراضات نوعاماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است که دراین مرحله منشاءاثرنیست وبامراجعه به پرونده کارچون ازحیث رعایت اصول دادرسی وسایرجهات اشکال موثرموجب نقض مشهودنیست حکم ممیزعنه ابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل
واردکردن موادافیونی

عبدالله فرزنداحمد80ساله به اتهام واردکردن 9500گرم شیره تریاک ازمرزترکیه در23/2/38موردتعقیب کیفری دادسرای شهرستان رضائیه قرار گرفته وباتوجه به صورت مجلس مورخ 25/2/38مبنی برکشف به استنادماده 4 آئین نامه منع کشت خشخاش کیفرخواست مورخ 26/2/38درباره وی تنظیم وبه دادگاه جنائی استان آذربایجان غربی ارسال می شود.
دادگاه جنائی درجلسه مقدماتی به اعتباراینکه اتهام متهم فقط حمل تریاک است ودلیلی برواردکردن آن ازخارجه درپرونده امرمشهودنیست ،با انطباق موردباماده 9ازآئین نامه اجرائی منع کشت به اعتبارصلاحیت دادگاه جنحه قرارعدم صلاحیت خودراصادرواعلام می دارد.
دادگاه جنحه باانجام کلیه تشریفات قانونی دادرسی به موضوع رسیدگی نموده وباتوجه به دلائل مندرج درکیفرخواست به استنادبند3ازماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 45قانون مجازات عمومی متهم نامبرده رابدوماه ونیم حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت گذشته وپرداخت 475000ریال جریمه نقدی بابت هرگرم پنجاه ریال محکوم می نمایدو ضمنامقررمی داردکه تریاک مکشوفه به اداره بهداری تحویل شود.
محکوم علیه ازمحکومیت خودودادسرای شهرستان بعلت اهمیت موضوع و قلت مجازات تقاضای رسیدگی پژوهشی می نماید.
دادگاه استان آذربایجان غربی به موضوع رسیدگی نموده وپس ازصدور قراررفع نقص درخصوص تحقیق ازامضاءکنندگان صورتمجلس درموردنحوه کشف تریاک وچگونگی دستگیری متهم وانجام آن به وسیله بازپرس نظربه اظهارات ضدونقیض مامورین کشف بافسخ رای پژوهشخواسته بعلت فقددلیل کافی و اثباتی محکوم علیه پژوهشخواه راازبزه انتسابی تبرئه می نماید.
"""""""""""به جای صفحه 125صفحه 121چاپ شده """""""""
دادیاراستان بعلت وجوددلائل کافی رای اکثریت رامخدوش دانسته و تقاضای رسیدگی فرجامی می نمایدواین تقاضابه موافقت جناب آقای دادستان کل نیزمی رسد.
اعتراضات دادستان استان اینست که :"باتوجه به رای فرجامی شماره 4048-6/9/40شعبه 8دیوان عالی کشوردائربه نقض حکم برائت ضمن رای اکثریت محکمه بدون توجه به ادله شواهدکاروجهات استدلالی منعکس دررای فرجامی دررای اصرارگردیده باتوجه به جهات مذکوره درحکم تمیزی وادله کار فرجامخواه می باشد."
چون رای اصراری بنظررسیده رسیدگی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص وضمناتوضیح داده شده جمله (دادگاه جنائی )مقصوددادگاه جزائی استان است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح وباکسب عقیده ءجناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت به شرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 124تا126

21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6180

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.