×

دراتهام قتل عمد،کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است

دراتهام قتل عمد،کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است

دراتهام-قتل-عمد،کافی-نبودن-دلائل-از-موجبات-برائت-است-

وکیل


رای شماره : 6732-11/12/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان نهم ذکرجهات وخصوصیاتی ؟؟؟که دادگاه جنائی باتوجه به به آن رای برائت متهم صادرکرده ؟؟؟؟وچون اعتراضات مزبورخدشه بنظرواستنباط دادگاه است که توجه به محتویات پرونده و طرز استدلال دادگاه واردبنظرنمی رسد؟؟؟؟آن حکم فرجامخواسته ابرام میشود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل

بانوماه پری به اتهام قتل خدیجه بیگم حیدرآبادی موردتعقیب دادسرای شهرستان مشهدواقع وباتقدیم کیفرخواست به دادگاه جنائی استان نهم تقاضای تعیین کیفردرباره متهمه به استنادماده 170قانون مجازات عمومی شده است
دادگاه جنائی استان نهم باانجام تشریفات مقدماتی درجلسه علنی با رعایت مقررات به پرونده عمل رسیدگی وبموجب دادنامه شماره 215/7 9/10/36بشرحی که دردادنامه مزبورشرح داده شده دلائل راکافی برای اثبات بزهکاربودن متهمه ندانسته ومتهمه راازبزه انتسابی تبرئه کرده است .
براثردرخواست رسیدگی فرجامی که ازناحیه دادسرای استان نهم بعمل آمده شعبه نهم دیوان عالی کشوربه پرونده عمل رسیدگی وچنین رای داده است :
باتوجه بنظرپزشک مبنی براینکه درگلوی متوفات گودی وفشارانگشت ودست مشاهده فوت دراثرخفگی بوده نه دراثرافتادن درنهروگواهی اشخاصی که اسامی آنان درکیفرخواست مندرج است دائربه منازعه متهمه ومتوفات و سایرادله مشروحه درکیفرخواست که مستخرج ازپرونده می باشداعتراض دادسرای استان ودرخواست رسیدگی ماهوی نماینده دادسرای دیوان عالی کشور واردوموجه می باشدلذاحکم فرجامخواسته به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجدد به دادگاه استان نهم ارجاع می شودکه بارعایت ماده 8ازموادجدیدراجع به محاکمه جنائی اقدام نمایند.
براثرجریان شعبه اول دادگاه جنائی استان نهم باانجام تشریفات مقدماتی درجلسه علنی بارعایت مقررات به پرونده عمل رسیدگی وچنین را داده است :
دادگاه به استنادهمان دلائلی که دردادنامه قبلی تذکرداده شده ودراین مرحله نیزبطورمشروح دردادنامه فرجامخواسته قیدگردیده دلائل رابرای اثبات بزهکاربودن متهمه کافی ندانسته واین دفعه نیزمتهمه راتبرئه کرده است .
آقای دادستان استان نهم باتقدیم لایحه درخواست رسیدگی فرجامی نموده ودلائل رابرای اثبات بزهکاری متهمه کافی معرفی کرده است .جناب آقای دادستان کل هم باطرح پرونده دردیوان عالی کشورموافقت فرموده اند.با ملاحظه اینکه درخواست فرجام دادستان ؟؟؟؟ازهمان علل اولیه است موضوع بر طبق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص دیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته بشرج ذیل رای به ابرام آن داده اند:

مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 176تا177

21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6732

تاریخ تصویب : 1343/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.