×

کافی نبودن دلایل درهتک ناموس به عنف (لواط)،موجب برائت است

کافی نبودن دلایل درهتک ناموس به عنف (لواط)،موجب برائت است

کافی-نبودن-دلایل-درهتک-ناموس-به-عنف-(لواط)،موجب-برائت-است-
رای شماره : 6178-24/10/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :چون دلائل کافی برانتساب بزه منتسب به متهم موجودنیست واز حیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی مشهودنمی باشدلذاحکم فرجامخواسته مبنی بربرائت متهم بعلت فقددلیل به اکثریت آراءابرام می گردد.

* سابقه *
هتک ناموس به عنف
کافی نبودن دلائل (لواط)

سیدقادر16ساله درتیرماه 1337به اتهام ارتکاب لواط بایوسف نام موردتعقیب دادسرای شهرستان مهابادواقع بااجرای تحقیقات مقدماتی و صدورقرامنع تعقیب وحدوث اختلاف بین بازپرس ودادسرای شهرستان پرونده برای حل اختلاف به دادسرای استان آذربایجان غربی ارسال وپس ازرسیدگی نظریه دادستان برتعقیب متهم تاییدگردیده ،باتنظیم کیفرخواست وتطبیق اتهام متهم باماده 207و36قانون کیفرعمومی درخواست کیفرمتهم ازدادگاه جنحه محل بعمل آمده است .
دادگاه باانجام دادرسی وبه استنادمواد107و36قانون کیفرعمومی و رعایت ماده 45مکررازقانون مذکورمتهم رابه دوماه حبس دردرالتادیب غیابامحکوم که این دادنامه درمرحله رسیدگی اعتراضی نیزتاییدگردیده است
ضمن ابلاغ دادنامه محکوم علیه پژوهشخواسته ودادگاه استان باخاتمه دادرسی وبعلت فقدادله متهم راازبزه منتسب تبرئه می نماید.
باابلاغ رای دادیاردادسرای استان فرجامخواسته ولایحه فرجامی رادر ظهررای تنظیم نموده وجناب آقای دادستان کل نیزبادرخواست فرجام دادسرای استان موافقت نموده اند.
شعبه 11دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی دادنامه فرجام خواسته رانقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان ارجاع می شود.
شعبه 2دادگاه استان آذربایجان غربی حسب ارجاع دیوان کشوررسیدگی نموده ومجددامتهم رابافسخ حکم پژوهشخواسته وبعلت فقددلیل تبرئه می نماید.
دادستان استان درموقع مقررفرجامخواسته وجناب آقای دادستان کل نیزبادرخواست فرجام مذکورموافقت کرده اند.
رای اصراری تشخیص شده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وباقرائت گزارش پرونده ومطالعه اواق لازم واستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای میدهند:

مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 182تا183

21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6178

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.