×

کافی نبودن دلایل دراتهام تجاوزبه عنف ،موجب برائت است

کافی نبودن دلایل دراتهام تجاوزبه عنف ،موجب برائت است

کافی-نبودن-دلایل-دراتهام-تجاوزبه-عنف-،موجب-برائت-است-

وکیل


رای شماره : 6735-11/12/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازمجموع محتویات پرونده دلایل دایربراینکه عبدالحسین شبانه به منزل بانومریم رفته وعنفابامشارالیهامرتکب هتک ناموس شده باشد موجود نیست چه اینکه شاکیه درژاندارمری بیان داشته که سه ساعت ازشب گذشته بودکه عبدالحسین دق الباب نموده وپس ازبازکردن درورودبه خانه تا صبح درمنزل وی باقی مانده ودرمقام مواجهه بامتهم گفته است چهارساعت از شب گذشته بودکه عبدالحسین آمد،وپس ازارتکاب عمل منافی عفت بیرون رفت من خیال کردم رفته است درصورتی که تاغروب روزبعددرکاهدان منزل پنهان شده وسپس مادروپدرش اورابردندودربازپرسی اظهارداشته که متهم ازدیوارواردمنزل شده وصبح رفت وگواهی بعضی ازگواهان حاکی است که عبدالحسین سه ساعت به صبح ازمنزل برات بیرون رفته ومحمدعلی فرزندشیرعلی گواه دیگرمی گوید سه ساعت ازشب گذشته بودکه عبدالحسین ازمنزل برات خارج شدبناءعلیه باتوجه به مراتب مذکورونظریه تباین وتناقض که بین گفتارشاکیه درمراحل مختلف تحقیق واختلافاتی که درموادی گواهی گواهان حاصل شده درخواست جناب آقای دادستان کل دایربه ابرام حکم فرجامخواسته مبنی برتبرئه متهم بعلت فقدادله موجه می باشدوچون ازجهات دیگرقانونی نیزاشکالی مشهودنیست لذاحکم فرجامخواسته ابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلایل

عبدالحسین نامی به اتهام هتک ناموس بانومریم برات محمدبطورعنف درتیرماه 38موردتعقیب واقع شده وبازپرس قوچان قراربزهکاری اوراصادر ودادسرای شهرستان قوچان بموجب کیفرخواست مورخ 31/5/38به استنادماده 207قانون مجازات عمومی درخواست تعیین کیفراوراازدادگاه جنائی استان نهم می نماید.
شعبه 2دادگاه جنائی خراسان باانجام تشریفات قانونی درجلسه سری 3 نفری متهم رابعلت فقددلیل تبرئه کرده است .
دراثردرخواست فرجامی دادسرای استان نهم وتقاضای ماهوی دادسرای دیوان عالی کشورشعبه 11دیوان عالی کشوردادنامه فرجامخواسته رانقض و رسیدگی راطبق ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان نهم ارجاع کرده است .
شعبه 1دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی وصدور؟؟؟؟؟رسیدگی در جلسه مقدماتی سه نفری دادرسی رادرجلسه سری ؟؟؟وازجهت نبودن دلیل کافی بر حصول قطع ویقین برتوجه وثبوت ؟؟؟؟عبدالحسین راتبرئه کرده است .
دادسرای استان نهم ازرای دادگاه جنائی فرجامخواسته وفرجامخوانده شرحی نوشته وجناب آقای دادستان کل درحاشیه گزارش آقای دادیاردیوان عالی کشورنوشته اندکه پرونده رابرای ارجاع به شعبه به جریان اندازند.
حکم دادگاه جنائی اصراری محسوب وپرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته به اتفاق بشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 183تا184
21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6735

تاریخ تصویب : 1343/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.