×

موقعی عمل لواط باقسمت 7 ماده 207 قانون کیفرعمومی قابل تطبیق است که لواط به عنف وتهدیدانجام گرفته باشدوگرنه بدون عنف باقسمت اول ماده مذکورقابل کیفرخواهدبود

موقعی عمل لواط باقسمت 7 ماده 207 قانون کیفرعمومی قابل تطبیق است که لواط به عنف وتهدیدانجام گرفته باشدوگرنه بدون عنف باقسمت اول ماده مذکورقابل کیفرخواهدبود

موقعی-عمل-لواط-باقسمت-7-ماده-207-قانون-کیفرعمومی-قابل-تطبیق-است-که-لواط-به-عنف-وتهدیدانجام-گرفته-باشدوگرنه-بدون-عنف-باقسمت-اول-ماده-مذکورقابل-کیفرخواهدبود

وکیل


رای شماره : 6185-24/10/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه حکم فرجامخواسته برمحکومیت متهم به لواط درحدودبند2ماده 207قانون مجازات عمومی صادرگردیده وقانوناصحیح نمی باشدولی چون محتویات پرونده واظهارات مجنی علیه نزدبازپرس نیزحاکی است که متهم با اوعمل لواط به عنف انجام داده لذاموردمنطبق بابند7ماده استنادی است و چون ازحیث رعایت اصول وقوانین آئین دادرسی ونوع ومیزان کیفرورعایت جهات مشدده ومخففه وجهات دیگرهم اشکالی موجب نقض بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
لواط به عنف

فرجامخواه بشرح کیفرخواست شماره 53-2/2/41دادستان تربت حیدریه به اتهام ارتکاب لواط باقربان طفل شش ساله عباسعلی طبق ماده 207 قانون کیفرعمومی موردتعقیب واقع شده است .
بموجب حکم شماره 402/15-9دیماه 41شعبه اول دادگاه جنائی استان خراسان بااجرازبزهکاری متهم طبق بند2و7ماده 207استنادی ورعایت ماده 45 مکررهمان قانون به سه سال حبس بااعمال شاقه محکوم گردیده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه بموجب رای شماره 1061-17/4/42به این استدلال :
چون موقعی عمل باقسمت 7ماده 207قانون کیفرعمومی قابل تطبیق است که لواط به عنف وتهدیدانجام گرفته باشدوگرنه بدون عنف باقسمت اول ماده مذکورقابل کیفرخواهدبودوچون ادعای عنف شده ورعایت تخفیف بعمل آمده لازم بودکه دادگاه میزان کیفرمتهم راازحداقل تقلیل دهد.
حکم دادگاه طبق ماده 430آئین دادرسی نقض ورسیدگی به شعبه دوم دادگاه جنائی استان خراسان ارجاع گردیده است .دادگاه اخیرالذکربااجرای تشریفات مقرره واصدارقراررسیدگی وانجام واعلام پایان دادرسی بموجب حکم فرجامخواسته .
بااحرازبزهکاری متهم درحدودبند2ماده 207قانون کیفرعمومی و رعایت ماده 45مکررقانون مزبوربهمان سه سال حبس بااعمال شاقه اورامحکوم نموده است .
محکوم علیه فرجامخواهی واعتراض کرده خودرابیگناه واتهام راناشی ازاختلافات محلی وپرونده راساختنی وتناقض گوئی مدعی وشهودعنوان نموده ونقض حکم راخواستارشده است .چون فرجامخواهی ازهمان علل اولیه بوده موضوع مطابق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری اصراری وقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص گردیده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وباقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رای فرجامخواسته اکثریت به شرح زیررای داده اند.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 184تا186

21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6185

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.