×

دعوی جعل نسبت به مندرجات متن رسیدبصورت سفیدامضاءوقتی قابل استماع است که امضاءکننده مدعی باشدطرف دعوی آن راازطریق دیگری بدست آورده ومورداستفاده قرارداده است

دعوی جعل نسبت به مندرجات متن رسیدبصورت سفیدامضاءوقتی قابل استماع است که امضاءکننده مدعی باشدطرف دعوی آن راازطریق دیگری بدست آورده ومورداستفاده قرارداده است

دعوی-جعل-نسبت-به-مندرجات-متن-رسیدبصورت-سفیدامضاءوقتی-قابل-استماع-است-که-امضاءکننده-مدعی-باشدطرف-دعوی-آن-راازطریق-دیگری-بدست-آورده-ومورداستفاده-قرارداده-است
رای شماره : 3532-17/12/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازناحیه فرجامخواه نسبت به حکم فرجامخواسته اعتراض صریحی نشده وفقط بااشعاربه اینکه حکم مزبورمخالف بارای دیوان عالی کشورصادر گردیده نقض آن رادرخواست کرده است .نظربه اینکه فرجامخواه امضاءذیل رسیدعادی ابرازی فرجامخوانده رامنسوب به خوددانسته ومدعی شده است که نامبرده ازسفیدمهری که برای منظوردیگری به اوسپرده شده بوده است سوءاستفاده کرده ودرمتن برگ مزبوررسیدوجه سفته های مورددعوی رانوشته و مورداستفاده قرارداده است ونظربه اینکه طبق قسمت اخیرماده 240قانون مجازات عمومی دعوی جعل نسبت به مندرجات متن رسیدمزبوروقتی قابل استماع است که فرجامخواه مدعی باشدفرجامخوانده آن راازطریق دیگری بدست آورده ومورداستفاده قرارداده است ونظربه اینکه طبق ماده 1301قانون مدنی امضاء ذیل سندعلیه امضاءکننده دلیل است وفرجامخواه برای اثبات این ادعاکه مندرجات متن رسیدازناحیه اونوشته نشده بوددلیلی اقامه نکرده وسند مزبورقانونی ومعتبرشناخته می شودوازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی نیزاشکالی که نقض حکم فرجامخواسته راایجاب نمایدمشهودنیست حکم مزبور خالی ازاشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
سوءاستفاده ازسفیدمهر
ادعای جعلیت سند

بدوابانوی فرجامخواه بطرفیت فرجامخوانده بخواسته 4500ریال و به استناددوبرگ سفته واخواست شده منسوب بخوانده دردادگاه بخش تهران اقامه دعوی نموده ودادگاه پس ازرسیدگی به این استدلال که :"سفته هامورد تکذیب خوانده واقع شده مشارالیه اصول آنهارادرجلسه دادرسی ارائه نکرده وبنابراین قابل اعتبارنیست ..."حکم به بطلان دعوی اقامه شده بعلت فقد دلیل صادرنموده است .
محکوم علیهاازاین حکم پژوهشخواسته وپس ازجریان پرونده درشعبه دهم دادگاه شهرستان تهران پژوهشخوانده رونوشت رسیدعادی منسوب به پژوهشخواه حاکی ازوصول وجه سفته های مدرک دعوای راارائه نموده وچون صحت امضای ذیل رسیدمزبورموردتاییدپژوهشخواه واقع شددادگاه دادنامه پژوهشخواسته راخالی ازاشکال تشخیص وآن راتاییدکرده است .
محکوم علیهاازاین حکم فرجامخواسته ،شعبه دهم دیوان عالی کشوربشرح زیررای صادرکرده است :
چون فرجامخواه درجلسه 3/7/42مرحله پژوهشی ضمن تاییدصحت انتساب امضاءذیل رسیدعادی ابرازی فرجامخوانده که درآن مرحله ارائه شده مدعی گردیده است که نوشته مزبورسفیدامضاءبوده وفرجامخوانده سطورمتن رابر خلاف واقع ساخته است واین اظهارتعبیری ازدعوی جعلیت سندمزبوراست که در مرحله فرجامی نیزتکرارنموده است ودادگاه به دعوی جعلیت مطلقارسیدگی ننموده است لذارسیدگی ناقص است وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فجامخواسته شکسته می شودکه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران مجددا رسیدگی نماید.
دادگاه شهرستان مذکورپس ازرسیدگی به شرح زیررای صادرنموده است :
نظربه اینکه پژوهشخواه ادعانموده مستندابرازی پژوهشخوانده مشعر بروصول وجه دوفقره سفته مورداختلاف ورقه سفیدامضاءبوده که بابت مطالبات دیگرپژوهشخوانده تسلیم داشته وادعای مزبورهنگامی عنوان جعل راپیدامی کندکه مطابق ماده 240قانون مجازات عمومی سفیدمهربه مشارالیه سپرده نشدبلکه خودوی آن رابدست آورده باشدواگرسفیدمهربه گیرنده سپرده شده باشدواوازآن سوءاستفاده کنداین موضوع خیانت درامانت محسوب است وعنوان جعل برآن صادق نمی باشدونظربه اینکه دلیلی براثبات مراتب ادعائی اقامه نشده لذااعتراضات پژوهشی بالنتیجه غیرواردتشخیص وچون پژوهشخواه استحقاق مطالبه وجه سفته های مدرکیه راندارددادنامه پژوهشخواسته برمحکومیت وی درنتیجه تاییدمی گردد.
محکوم علیهاازحکم مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی نموده که ؟؟؟؟الارجاع رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشورمحول گردیده وخلاصه اعتراض فرجامخواسته آن است که :"دادگاه شهرستان تهران بدون توجه به رای دیوان عالی کشورحکم صادرکرده ،"وتقاضای ؟؟؟؟حکم راکرده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته اکثریت به شرح زیررای داده اند:

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 202تا204

21

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3532

تاریخ تصویب : 1343/12/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.