×

شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک این است که دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال ،هر دو با سند رسمی و قابل تعارض باشند

شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک این است که دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال ،هر دو با سند رسمی و قابل تعارض باشند

شرط-تحقق-بزه-موضوع-ماده-117-قانون-ثبت-اسناد-و-املاک-این-است-که-دو-معامله-یا-تعهد-نسبت-به-یک-مال-،هر-دو-با-سند-رسمی-و-قابل-تعارض-باشند

وکیل


تاریخ : 11/9/74 شماره دادنامه 1085 پرونده کلاسه 74/3/855 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران با حضور امضاء کنندگان ذیل 0
تجدیدنظرخواهان : آقای دکتر ... با وکالت آقایان سید ... ساکن
تهران
تجدیدنظرخواندگان : آقایان عین الله و حجت الله ... با وکالت آقای سیدعبدالمناف ...
خواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1866/7/74 صادره ازشعبه 19 دادگاه عمومی قم 0

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید0

" رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی آقای دکتر سیدشفیع ... با وکالت آقایان سید حبیب الله ... و علی ... و تجدیدنظرخواهی حسین ... با وکالت آقای سیدحبیب الله ... بطرفیت آقایان عین الله و حجت الله ... با وکالت آقای سیدعبدالمناف ... نسبت به دادنامه شماره 1866/7/1374 شعبه نوزده دادگاه عمومی شهرستان قم که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام معامله معارض در حدود ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند خلاصتا" این است که بموجب سوابق ثبتی تجدیدنظرخواهان مالک قسمتی از پلاکهای 391 فرعی از58 اصلی و نیز409 فرعی از58 اصلی باقیمانده در مورد معامله میباشند0
قولنامه های 19/2/53 و20/12/53 که مدرک محکومیت آنان قرارگرفته است با تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار بوده و اصولا" سند رسمی 111372/2/54 نمی تواند معارض با آنها باشد که اینک دادگاه با ملاحظه لوایح وکلای تجدیدنظر خواهان و نیز جوابیه وکیل تجدیدنظر خواندگان و اوراق پرونده اتهامی اولا" از آنجا که حسب رای هئیت عمومی دیوانعالی کشور منتشره در روزنامه رسمی 168144/10/1351 شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک این است که دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال هر دو با سند رسمی و قابل تعارض باشند و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول بموجب بنداول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشند سند عادی راجع به معامله آن اموال مطابق ماده 48همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نبوده و قابل معارضه با سند رسمی را نخواهد بود بنابراین حتی در فرض که معامله موضوع قراردادهای عادی مورخ 19/2/53 و20/12/53 که دستاویزبزهکاری تجدید نظرخواهان قرار گرفته به مندرجات سند رسمی شماره 1112721/2/54 دفتر شماره 422 تهران معارض باشد از آنجا که قولنامه های مدرکیه حسب مقررات آمره مادتین 47و48 قانون ثبت مملک نبوده و با تنظیم سند رسمی نمی تواند مستمسک قانونی برای انتقال باشد بنابراین اعتراض وکلای تجدیدنظر خواهان را به این اعتبارواردتشخیص مستندا" به رای وحدت رویه مرقوم بعلت عدم تحقق بزه معامله معارض دادنامه معترض عنه را که در غیر مورد و محل قانونی صادره شده نقض و به برائت تجدیدنظر خواهان رای میدهد0 ثانیا" نظر باینکه حسب استعلامیه های ثبتی پیوست به شماره 19633و19632 مورخ 7/9/72 ثبت قم آقای سیدشفیع ... مالک 12سهم از پلاک 391 فرعی از58 اصلی و سه سهم از پلاک 409 فرعی از58 اصلی باقمیانده در مورد معامله یا تجدیدنظرخواندگان است 0 دادگاه عنایتا" باینکه مندرجات قولنامه ها با سند رسمی مزبور متعارض نبوده و بجز آنچه که موضوع قولنامه ها قرارگرفته بقیه اراضی بنام تجدیدنظرخواه باقیمانده است و اینکه حسب دادنامه قطعی شماره 7464/12/73 که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه سابق الصدور16568/9/73 دادگاه عمومی قم صادر گردیده طرفین در پلاکهای مابه النزاع مشاعا" مالک بوده و مالکیت آنها در این پلاکها بنحو اشاعه مستقر و در تمام اجزاء و ذرات آن انتشار دارد و بهمین جهت دعوی حقوقی طرفین در مورد ابطال سنددر دادگاه عمومی قم مطرح است 0 دادگاه با توجه به تعدد و پراکندگی پلاکها سوءنیت تجدیدنظرخواهان را منتفی و بنا به جهات و دلائل مذکوره اقدام آنان را مسئول دیگر عناوین جزائی نمیداند و رای به برائت آنان صادر مینماید0 این رای قطعی است 0

* سابقه *

" رای دادگاه "
در خصوص اتهام متهمان 1 سیدشفیع ... 2 حسین ... مبنی بر انتقال مال غیر بنحو انجام معامله و تنظیم سند رسمی معارض بدین توضیح که آقای سیدشفیع ... باستناد در سند رسمی ثبت مالکیت مقداری از پلاک اراضی واقع در قریه طغر و در بخش 9 قم را به شرح زیر دارا بوده است 0
1 سند شماره 32763 19/12/1332 دفترخانه 8 قم : فروشنده آقای محمد ... و غیره ورثه باتو تاجماه ... خریداری دکترسیدشفیع ... مورد معامله :
18 سهم مشاع از72 سهم از 216 سهم 9 دانگ اراضی طغرود پلاک 417 از 58 اصلی بخش 9قم 0
9 سهم مشاع از24 سهم ششدانگ دوقطعه زمین مزروعی پلاک 409376از58 اصلی بخش 9قم 0
18 سهم مشاع از24 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی پلاک 391از58اصلی 0
2 سند193826/3/1319 دفترخانه 6 قم خریداری شمس الدین ... (پدر متهم ردیف اول ) فروشنده آقای زند ... موادمعامله :
یک دانگ مشاع از ششدانگ هر یک از قطعات اراضی 403398392376 409 فرعی از58 اصلی بخش 9 قم که اراضی مذکورپس ازفوت (شمس الدین ... به فرزندانش (سه پسر و یک دختر منتقل می شود) که آقای سیدشفیع ... و بانو منیژه سادات ... کلیه مایملک خود اعم ازموروثی وخریداری شده من جمله ارتاضی مندرج در دو فقره اسناد رسمی مذکور را طی دو قولنامه به تاریخهای 19/12/1353 و 20/12/1353 را به بیع قطعی منتقل می نمایند به خریداری عین الله ... که قولنامه های مصدق ضمیمه پرونده می باشد متعاقبا" در اجرای به ثبت رساندن معاملات فوق الذکر دردفترخانه رسمی 422 تهران اسناد زیر را تنظیم وبه ثبت می رسانند0
1 سند رسمی شماره 1113719/12/1354 دفترخانه 422 تهران بین متعاملین که مورد متنازع نمی باشد0
2 سندرسمی شماره 1113721/12/1354 دفترخانه 422 تهران فروشندگان آقای دکتر شفیع ... و بانو منیژه ... ودونفر برادرشان خریدار آقای حاج عین الله حملی ولایتا" از طرف دو فرزند صغیر خود بنامان منصور و منوچهر ... بالمناصفه مورد معامله :
پنج سهم مشاع از شش سهم از نیم دانگ مشاع از ششدانگ قطعات پلاکهای 403398392376و409 فرعی از صالی 58 بخش نهم ، قم 0
پنج سهم مشاع از شش سهم از یک نیم سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ قطعات پلاکهای 426408397389381 فرعی از کداصلی 58 بخش 9قم 0
پنج سهم مشاع از شش مشاع از72 سهم نه دانگ پلاک 417 فرعی از اصلی 58 بخش 9قم 0
پنج سهم مشاع از شش سهم از نه سهم از24 سهم شش دانگ زمین 0409
پنج سهم مشاع از شش سهم از هجده سهم از24 سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک 391 فرعی از 58 اصلی 0
3 سند رسمی 1113724/2/1354 دفترخانه 422 تهران فروشندگان و سیدشفیع ... و بانو منیژه ... و دو نفر برادرانشان و خریداری حسین ... مورد معامله 0
یک سهم مشاع از شش سهم از نیم دانگ مشاع از ششدانگ 392376 409403398فرعی از58 اصلی واقع در بخش 9 قم 0
یک سهم مشاع از شش سهم از یک و نیم سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ زمینهای 0416708397389381
یک سهم مشاع از شش سهم از18 سهم مشاع از72 سهم نه دانگ اراضی مشاع پلاک 0417
یک سهم مشاع از شش سهم از نه سهم از24 سهم ششدانگ قطعه زمین 0409 یک سهم مشاع از شش سهم از18سهم از24سهم 0391
4 سند شماره 536282/10/1356 دفترخانه 15 قم باستنادوکالتنامه 2818155/1/1356 فروشندگان شفیع ... وبانو منیژه ... وبرادرانشا خریدار آقای عین الله ...
پنج ششم یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 384فرعی بانضمام 0 یک سهم مشاع از هیجده سهم مشاع که هحده سهم مشاع معادل است با سه سهم از12 سهم ششدانگ 5قطعه زمین 0416408397389381
با توجه بموارد معامله قولنامه های مورخ 19/12/1353و30/12/1353 و اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده به استثنای نیم دانگ مشاع از شش دانگ هر یک از زمینهای پلاکهای 376و392و398و403و459 کل فرعی از 58 اصلی بخش 9قم 0 که سند رسمی تنظیم نشده است ( تذکر اینکه آقایان مرتضی و علی هر دو ... دو نفر از وراث سهم الارث خودرا به آقایان سید شفیع و بانو منیژه ... منتقل نموده اند) همانطور که مفاد و مدلول اسناد رسمی بیانگر آن است مبنای تقسیم سهام فروخته شده به دو نفر خریدار (حاج عین الله ... و حسین ... ) از مایملک فروشندگان در کلیه پلاکهای مورد معامله (اسناد رسمی شماره 13721 11/2/54و1113724/2/54 دفترخانه 422 تهران ) مقسم (شش ) معین که پنج سهم از شش سهم مایملک فروشندگان از پلاکهای مورد معامله دردوسند اخیرالذکر به آقای عین الله ... و یک سهم از شش سهم مایملک فروشندگان به آقای حسین ... تعلق گرفته است و با کمی دقت درمفاد و مدلول اسناد روشن میگردد که در مورد کلیه مایملک آقای سید شفیع ... و بانو منیژه ... من جمله در پلاکهای 417409391 به جز (نیم دانگ مشاع از شش دانگ هر یک از زمینهای پلاکهای 398392376 409403 کل فرعی از58 اصلی بخش 9قم ) سند رسمی تنظیم وچیزی باقی نمانده است و پلاکهای اخیرالذکر نیز مورد معامله در دو فقره قولنامه مارالذکر میباشد با توجه به مستندات مذکور با اینکه آقای دکتر سید شفیع ... و خانم منیژه السادات ... هیچ گونه مالکیت و تصرفات دیگری در پلاکهای 398392417409351 و403 اصلی از 58 اصلی بخش 9 قم از سال 1353 به بعد نداشته اند در تاریخ 1/9/1372و 23/12/71 و19/11/1371 اقدام به تنظیم سه فقره وکالتنامه ونتیجتا" انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی معارض بشرح ذیل می نمایند0
1 طبق سند 3072595/9/1372 دفترخانه 15 قم آقای حسین ... به موجب وکالتنامه 129073/9/1372
دفترخانه تهران از طرف آقای سید شفیع ... اقدام به فروش و انتقال 12 سهم مشاع از 18 سهم مشاع از24 سهم ششدانگ پلاک 391 و سه سهم مشاع از 9 سهم از24 سهم ششدانگ پلاک 409 فرعی از پلاک 158 اصلی بخش 9 قم بنام علیرضا ... می نمایند0
2 طبق سند شماره 2672963/12/72 دفترخانه 15 قم آقای حسین ... بموجب وکالتنامه های شماره 1928146/11/71 و2329582/12/72دفتر خانه 152 تهران از طرف آقای سید شفیع ... وبانومنیژه ... اقدام به فروش و انتقال تمامی 22 سهم که برابر با نیم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 292453359 بنام خود و398 بنام فرزندش مهدی ... می نماید که (ساکنین واقعی ) پس از اطلاع از موضوع اقدام به شکایت از متهمین و پرونده تشکیل پس از انجام تحقیقات مقدماتی از جانب طرفین هیئت کارشناسی انتخاب و اعضاء هئیت با رجوع به اسناد و مدارک و معاینه محل و موضوع فروش و انتقال مال غیر به نحو تنظیم سند رسمی معارض را تایید که مورد اعتراض متهمان و وکلای ایشان قرار گرفته است 0 که پس از استیضاح از کارشناسان بدوی هیئت کار شناسی دیگر تعیین که سه نفر اعضاء هیئت بعدی نیز بارجوع به اسناد و مدارک و معاینه محل موضوع فروش و انتقال مال غیر بنحو تنظیم سند رسمی معارض تایید می نماید دادگاه با توجه باسناد رسمی شماره 1113738/2/1353و 1113729/2/1353 دفترخانه 222 تهران و مفاد اسناد مذکور که فروشندگان ودفترخانه در تعیین و تقسیم مقدار زمین مایملک فروشندگان در کلیه پلاکها) فروخته شده به خریداران آقایان عین الله ... و حسین ... مقسم را تعیین و به نسبت تقسیم برای آقای عین الله ... و یک سهم برای آقای حسین ... در نظر گرفته اند و نامه شماره (پاسخ استعلامیه )222721/8/1372 دفترخانه 222 تهران بعنوان دفترخانه 19 قم موید این امر می باشد و احتساب تقسمی از18 سهم هر یک از پلاکهای 291و212 و 5 صهم از پلاک 209 برای آقای عین الله ... و یک سهم از پلاکهای 291/7/2 و یک سهم از نه سهم از پلاک 209 برای آقای حسین ... با حذف مقسم 16 از متن اسناد رسمی برای تعیین سهام از طرف وکیل متهمان برخلاف مفاد و معلول و مندرجات اسناد رسمی و با توجه باینکه میزان مایملک فروشندگان از پلاکهای مورد معامله کاملا" متفاوت و حتی سبب مالکیت آنها نیز (سند212826/12/1319 موروثی و 1922763/12/1222) متفاوت می باشد تعیین مقسم 6 برای کلیه پلاکها از طرف فروشندگان و دفترخانه کثره و بیهوده نیست و با آگاهی و توجه انتخاب شده است و حذف آن از طرف وکیل فوق الذکر جز برای پیداکردن راهنما برای توجیه اعمال بزهکارانه موکلین وی (متهمان ) نمی باشد دیگر اینکه با توجه به شرایط خاص متهمین از نظر گذراندن مدارج عالیه عملی ومسئولیتهای اجتماعی بعدی بنظر می رسد که آقای دکتر شفیع شکرائی نداند یا مطلع نباشد که به چه میزان از املاک خود را فروخته و به چه میزان قای مانده و این در حالیست که کلیه مفاد و مندرجات قولنامه ها و اسناد رسمی را مورد تایید قرار می دهد0 آقای حسین ... که رابطه نزدیگی با آقای ... و از میزان املاک فروخته شده و باقمیانده وی مطلع بوده با تنظیم وکالتنامه های متعدی و صوری با جملاتی از قبیل (باقیمانده احتمالی هر یک از ششدانگ پلاک های ثبتی 209391417 در سند وکالت 129073/9/1372) مقصدوی جز به تملک درآوردن ناحق املاک غیر بنوده لذا با توجه بمراتب فوق الذکر و شکایت ونظریه هیئت های کارشناسی مرضی الطرفین و اسناد عادی و رسمی مورد استناد طرفین سوءنیت متهمان در اتهام ایراد شده به ایشان احراز و دفاعیات وکیل متهمان نیز غیرموجه تشخیص اتهام منتسبه به متهمان ثابت لذا باستناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک برای متهم ردیف اول و باستناد همان ماده قانونی با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی برای متهم ردیف دوم هر یک از متهمان را بتحمل 3(سه ) سال حبس تعزیری محکم می نماید و پرونده در موردمشتکی عنه منیره ... مفتوح است 0 رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان می باشد0 دفتر در خصوص پرونده مفتوح بدل تشکیل وقت رسیدگی تعیین شکاه و متهم دعوت به عمل آید0
شعبه 19 دادگاه عمومی شهرستان قم

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377
81


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1085

تاریخ تصویب : 1374/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.