×

درملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است

درملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است

درملک-مشاع-تصرفات-یک-شریک-در-مال-مشترک-بدون-اذن-سایرشرکاءجایز-نیست-لکن-موضوع-تصرفات-شریک-فاقدوصف-کیفری-است
تاریخ : 26/5/76 شماره دادنامه 628 پرونده کلاسه :76/12/36

مرجع رسیدگی :شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدیدنظرخواه : 1 آقای سیدجمال 0000 بنشانی دماوند2 جلال 0000 بنشانی تهران حکیمیه آزمایش پ 2539 کمال 0000تهران 4 احترام سادات 0000 دماوند 5 فخرالزمان 0000 دماوند
تجدیدنظرخوانده : 1سیدجلیل 0000 تهران 2 جمال 30000 سیدکمال 000 4 جلال 0000 هر سه به نشانی بالا تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1447 و1446 مورخ 16/8/75 شعبه اول دادگاه عمومی دماوند0

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
درخواست تجدیدنظر سیدجمال 0000 و غیره از دادنامه شماره 1447و 1446 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک باندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت بماترک مالکین مشاع بشمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی در اشاعه می توندبااقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هرگونه تصرف می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا" باصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظرخواه ازبزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای برد آن صادر می شود ولکن شریک مشاع (تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث وجدید ندارد0
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستشاران دادگاه
رسول 00000 0000 00000

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی
از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 628

تاریخ تصویب : 1376/05/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.