×

درتصرف عدوانی شریک نسبت به مال مشاع اگرسوءنیت محرزباشد موضوع دارای وصف کیفری است

درتصرف عدوانی شریک نسبت به مال مشاع اگرسوءنیت محرزباشد موضوع دارای وصف کیفری است

درتصرف-عدوانی-شریک-نسبت-به-مال-مشاع-اگرسوءنیت-محرزباشد-موضوع-دارای-وصف-کیفری-است

وکیل


دادنامه های شماره 1447 - 1446 - 16/8/75
تاریخ صدور: 8/8/75
پرونه کلاسه 741142و751120
مرجع صدور شعبه اول دادگاه عمومی دماوند

شکات 1 جمال هدائی فرزند ابارهیم بنشانی دماوند جلال 0000 فرزند ابراهیم بنشانی تهران کمال هدایی فرزند ابراهیم بنشانی تهران احترام السادات 0000 بنشانی دماوند فخرالزمان 0000 فرزند حسن به نشانی دماوند0
متهمین 1 سیدجلیل 0000 فرزند ابراهیم بنشانی تهران جمال 00000 3 سیدکمال 0000 4 جلال 0000 هر سه بنشانی شکات بال
اتهام تصرف عدوانی فحاشی تهدید به مرگ وایجاد رعب و وحشت گردشکار شکات شکایت خود را تقدیم محاکم عمومی دماوند نمود که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی سرانجام در وقت نظارت دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است با بررسی محتویات پرونده اقدام به صدوررای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای سید جمال 0000 فرزند سیدابراهیم دائر بر تصرف عدوانی در ملک مشاعی تحت پلاک ثبتی 7174 جیلارد دماوند با توجه به شکایت شکات (ورثه و مالکین مشاعی ) و گزارش مورخه 23/7/74 نیروی انتظامی مبنی بر اقدام به پی کنی و ریختن مصالح ساختمانی (ص 9) و صدور دستور توقف عملیات ساختمانی توسط دادرس محترم وقت در مورخه 24/7/75 ( ص 13و21) و گزارش مجدد نیروی انتظامی درمورخه 29/7/74 (ص 2019) ومفاداظهارنظرمشاعی ورثه مرحوم سیدابراهیم 000 به شرح کروکی پیوست نظریه و نظریه تکمیلی مورخه 25/7/75 که مصون از تعرض طرفین باقی مانده است و ملاحظه دفاعیات بلاوجه و غیر اصولی متهم ومغایرت داشتن محدوده مندرج در سند مالکیت ادعایی وی یا محدوده مورد تصرف از نظر حدود اربعه و پلاک ثبتی و سایر شواهد قرائن و ایضا" نظر به گزارشات مورخه 25/2/75 و 26/6/75 که حکایت از ادامه عملیات ساختمانی تا حد مسقف نمودن بنا و حفرچاه و گچ کاری داخل ساختمان وغیره داشته که بنظر دادگاه سوءنیت متهم کاملا" محرز می باشد نتیجتا" بزهکاری وی ثابت بود، و دادگاه به استناد ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362 (قانون حاکم بر زمان وقوع بزه ) و مفاد ماده 6 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 رای بر محکومیت متهم موصوف به رفع تصرف از محدوده مندرج درنظریه کارشناس و کروکی پیوست آن و تحمل 70(هفتاد) ضربه شلاق غیرعلنی تعزیری صادر و اعلا می نماید در خصوص اتهام آقای سیدجلیل و سید کمال هر دو0000 فرزندان سیدابراهیم دایر بر فحاشی و تهدید به مرگ و ایجاد رعب و وحشت صرف نظر از اعلام گذشت احد از شکات (جمال 0000) و قابل گذشت بودن بزه های مذکور نظر به فقد ادله اثباتی بر قوع بزه و رعایت اصل برائت رای برتبرئه متهمین موصوف صادر و اعلام می گردد در خصوص اتهام مرحوم سیدجلال 0000 دائر بر فحاشی و ایجاد رعب وحشت نظر به اعلام فوت متهم صرف نظر از صحت و سقم بزه انتسابی به استند ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد0 آراء صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرتهران می باشد0
دادرس شعبه اول محاکم عمومی دماوند

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1447

تاریخ تصویب : 1375/08/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.