×

فروش قسمتی ازملک که دررهن باشداشکالی نداشته وعنوان کلاهبرداری ندارد

فروش قسمتی ازملک که دررهن باشداشکالی نداشته وعنوان کلاهبرداری ندارد

فروش-قسمتی-ازملک-که-دررهن-باشداشکالی-نداشته-وعنوان-کلاهبرداری-ندارد
بسمه تعالی : به تاریخ 16/8/74 در وقت فوق العاده شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است ، پرونده تحت نظر می باشد پس از پی اوراق آن و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

" رای دادگاه "
نظر باینکه حسب مقررات و مواد قانونی مربوط به رهن ، عقد رهن باعث زوال و سقوط مالکیت نمی گردد تا مالک نتواند ملک خود را بفروشد یا انتقال دهد و با عنایت به ماده 22 قانون ثبت که مقرر می دارد، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا0000 و هر مالکی نسبت بمایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراین فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند بانک رهن ملک مورد ترویج آنرا بنام خود سند بزند و یا اینکه مالک با حفظ حقوق مرتهن آنرا نیز اتصال دهند، از آنجائیکه فروش ملک از طرف مالک به شخص یا اشخاص دیگر بنا به مراتب فوق بلااشکال می باشد و منع قانونی ندارد، لذا عنوان کلاهبرداری به چنین مالکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 30928/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی ، مخدوش بوده و ضمن نقض آن ، حکم به برائت سیدهادی 0000(تجدیدنظر خواه ) را از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است 0
رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 000

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377
81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1374

تاریخ تصویب : 1374/08/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.