×

فروش قسمتی از ملک که در رهن بانک بوده بدون اینکه رهن بودن ملک به اطلاع خریداربرسدعنوان کلاهبرداری دارد

فروش قسمتی از ملک که در رهن بانک بوده بدون اینکه رهن بودن ملک به اطلاع خریداربرسدعنوان کلاهبرداری دارد

فروش-قسمتی-از-ملک-که-در-رهن-بانک-بوده-بدون-اینکه-رهن-بودن-ملک-به-اطلاع-خریداربرسدعنوان-کلاهبرداری-دارد

وکیل


کلاسه پرونده : 73/24/2086 شماره دادنامه : 30928/5/74
مرجع رسیدگی :شعبه 4 دادگاه عمومی کرج
شاکی : پری 0000
متهم : سید هادی 0000
اتهام : کلاهبرداری

گردش کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق و جوی تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر انشاء رای می نماید0

رای دادگاه
در این پرونده آقای سیدهادی فرزند سیدعلی 40 ساله متهم است به کلاهبرداری (فروش قسمتی از ملک در رهن بانک بوده به خانم پری خواجه 0000بدون اینکه در رهن بودن ملک را به خریدار اطلاع بدهد) با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامورین انتظامی و شکایت شاکی و نحوه اظهارات مطلعین و مندرجات قولنامه تنظیم شده در بین طرفین و دادنامه شماره 271288/10/72 شعبه هشتم دادگاه حقوقی 2 سابق کرج و اقدامات و تعقیبات معموله و اظهارات و مدافعات غیر موجه و بی اساس متهم و ملحوظ نمودن شغل نامبرده (بنگاه معاملات املاک دارد) و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف ثابت و مسلم است و مستندا" بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه مشارالیه را به چهارده ماه حبس تعزیری محکوم می نماید0 رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظرمرکز استان می باشد0
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی کرج

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 928

تاریخ تصویب : 1374/05/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.