×

فروش مال مشاعی جرم نیست وتابع مقررات عقدفضولی است

فروش مال مشاعی جرم نیست وتابع مقررات عقدفضولی است

فروش-مال-مشاعی-جرم-نیست-وتابع-مقررات-عقدفضولی-است
تاریخ روز 21/8/1374 74/11 74/142
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص اتهام تجدیدنظر خواه های رحیم 0000 نسبت بدادنامه شماره 423/2/74 شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار بنا بجهات ذیل 1 شاکی در جلسه مورخ 24/7/74 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار اقرار نموده است که متهم نسبت به 75% کارخانه مورد شکایت سهم مالکانه داشته است 2 طبق قرارداد 28/11/64 متهم سه دانگ از دو سند هر یک 5/1 دانگ از جواد0000 خریداری می نماید و قبل از آن نیز متهم 5/1 دانگ مالک بوده است بنابراین 5/4 دانگ مورد معامله متعلق به خود او بوده است 0
3 در بند ج قرارداد معامله قید شده است که هر گونه اختلاف در مورد مساله به دادگاه حقوقی ارجاع گردد0 4 شاکی مدعی است که متهم شش دانگ ملک را فروخته است در حالکیه درقولنامه تنظیمی 5/4 دانگ بفروش رسیده است 5 شاکی در صورتجلسه رسیدگی مورخ 24/7/74 در پرونده کلاسه 74/7/962 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار در بند شش صراحتا" اعلام نموده است که متهم قبل از انعقاد قرارداد سال 66 مالک شش دانگ عرصه و اعیانی کارخانه بوده است 0 7آقای قاضی رسیدگی کننده پرونده بدوی صراحتا" اعلام اشتباه کرده است 8 در مبایعه نامه مورخ سال 1364 یعنی قبل از تاریخ قراردادمورد شکایت به چکهائی اشاره شده که مربوط به سال 1364 می باشد که چکها تسلیم فروشنده و توسط او وصول گردیده است 0 بنا به مراتب فوق وباتوجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصا" که متهم در آن نیز سهم باشد نمی توانداز مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء باشد0 چون عمل ارتکابی متهم به فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و تا فرضیه جزائی و دارای وصف حقوقی است بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده بدوی و تجدیدنظرخواسته و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و صرفنظر از اعلام گذشت شاکی بشرح صورت مجلس تنظیمی در شعبه 7 دادگاه عمومی کرج که از آن پاسخ پرونده نیز اشاره شده است اعتراضات آقای وکیل متهم را وارد دانسته با فسخ دادنامه بدوی حکم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است 0

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
* سابقه *

رای دادگاه
در خصوص اتهام رحیم 0000 فرزندتقی 53 ساله اهل خوی ساکن تهران فاقد پیشینه کیفری آزاد به قید تودیع وثیقه دائر به کلاهبردار (فورش ملک غیر) حسب شکایت شکاه و محتویات پرونده و قرارداد تنظیمی بدون تاریخ تایپ شده در سه برگ متهم 5/4 دانگ ازکارخانه تولیدی محصولات غذائی چشمه سار را شامل سه قطعه پلاکهای 261و232و233 فرضیات از62 اصلی به شاکیان فروخت و متراژ هر یک از قطعات بطور تقریبی قید و در مجمع 2173 مترمربع عرصه مورد معامله بوده است حسب اقرار متهم مبلغ هشت میلیون تومان نیز از شکاه دریافت نموده در پی استعلام از ثبت ا سناد و املاک نامبرده فقط رسما" مالک 250 مترمربع از پلاک 233 فرعی از 62 اصلی بوده دلیلی برمالکیت فروشنده یا اذن مالیکن رسمی در فروش مالک آنان ارائه و اقامه نگردیده با توجه به محتویات پرونده و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز و عطش با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری منطبق است نامبدره را به تحمل یکسال حبس و استرداد مبلغ هشت میلوین تومان دریافتی به شکاه محکوم می نماید رای صادره حضوری و وفق مقرراتدر موعد مقرر قانونی قابل تجدیدنظراست 0

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 142

تاریخ تصویب : 1374/08/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.