×

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی

تصرف-غیرقانونی-در-وجوه-و-اموال-دولتی-و-کسب-درآمد-و-هزینه-آن-بدون-داشتن-مجوز-قانونی
رای دادگاه عمومی
بتاریخ 28/3/74 کلاسه 000000 دادنامه 29189/3/74 مرجع رسیدگی شعبه 8دادگاه عمومی 0000
شاکی : دیوان محاسبات کشور
متهمین : اسامی هفت نفر
در خصوص اتهام آقایان (چهارنفر)مدیران کل سابق 00000استان 0000 فرزند0000 معاونت سابق اداره کل 0000استان 00000فرزند0000حسابدار اداره کل 00000 استان 00000و صاحب امضاء در حساب جاری شماره 00000 بانک تجارت 0000 فرزند00000 کارمند اداره کل 00000 استان 00000 و صاحب امضاء در حساب جاری شماره 00000 بانک تجارت 00000 دائر بر تصرف غیرقانونی در وجوه و ا موال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی نظر باینکه متهمین ردیفهای اول تا پنجم از تاریخ 11/5/62 لغایت 26/3/69 حسب کلاسه شماره 23/5844 مورخ 29/7/71 دادستان دیوان محاسبات کشور اقدام به افتتاح حسابهای جاری 0000و 0000 نموده و سود حاصله از فروش ارزاق عمومی به عاملین فروش و بعضی از تعاونیهای استان را بعنوان منابع درآمدبحسابهای فوق واریز پرداخت کارکنان غیررسمی مراکز تابعه اداره کل 000000 استان 0000 وهمچنین خرید ملزومات اداری و اتومبیل جهت استفاده اداری را از ین حسابها هزینه می نموده اند لذا با توجه بگزارش 33/5844 مورخ 29/7/71 دادستان دیوان محاسبات کشور و قرار شماره 22755/2 مورخ 3/5/72 هیات 0000 مستشاری دیوان محاسبات کشور و گزارشات ذیحسابی اداره کل 00000استان 00000 مدافعات غیرموجه وموثر متهمین و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهمین ردیفهای اول تا ششم محرز و مسلم تشخیص دادگاه باستناد ماده 78 قانون تعزیرات و رعایت اعمال کیفیات مخففه مستندات به بند5ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یک را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بعنوان جزای نقدی محکوم مینماید و متهم ردیف آخر نظر باینکه نامبرده برای مدت کوتاهی دارای حق امضاء در حساب جاری 0000بوده و در این مدت حسب محتویات پرونده هیچگونه برداشتی از حساب مذکور بعمل نیامده لذا بلحاظ عدم انتساب بزه به متهم موصوف رای بر برائت مشارالیه صادر مینماید رای صادره در خصوص متهم ردیف چهارم غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد0

* سابقه *


رای هیات مستشاری
هیات سوم مستشاری مرکب از آقایان مستشاران 000000 و با حضور آقای دادیار و نماینده محترم دادستان و آقای 0000مدیر کل اداره کل 00000 جهت رسیدگی به پرونده کلاسه 00000موضوع دادخواست شماره 00000 دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص تحصیل درآمدغیر مجاز و انجام هزینه از محل آن در سنوات 61تا68در اداره کل مذکور در ساعت 10 صبح روز22/4/72 تشکیل جلسه داد0 پس از رسمیت جلسه و مطرح شدن موضوع پرونده از آقای 00000 خواسته شدمطالب ودفاعیات خود را ابراز نماید ایشان ضمن تشریح قضیه و اشاره باینکه این عملیات قبل از تصدی وی شروع و ادامه داشته و بعد از اطلاع هم خود را در جهت بستن حسابهای غیرمجاز و قانونی کردن فعالیتها بکار برده و در این راه موفق هم شده است مطالب خود را به پایان رسانده است 0 اوراق پرونده نشان می دهد راجع به مورد طی جلسات متعددوبا حضور خواندگان مندرج در دادخواست تعیین و تشکیل و اظهارات هر یک در صورتجلسه مضبوط است 0 جمع بندی اظهارات کیفیت امر را مشخص و کفایت رسیدگی ایجاب می نماید0 فلذا هیات با شور و تبادل نظر نهایی و ضمن استماع آخرین نظر نماینده محترم دادستان مبادرت به صدور قرار به شرح آتی مینماید0

قرار
نظر به اینکه دریافت وجوه خارج از مقررات و انجام هزینه از این محل قطع نظر از هر ضرورت و توجیه و تدلیل مخالف مقررات و صراحت مواد قانونی مورد عمل است و مرتکب تصرف در وجوه و اموال تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است 0 لذا مقررمی شود پرونده در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گیرد0تا ضمن معرفی خواندگان به مراجع مربوطه آنان را در جریان امرقراردهند0

مرجع :
کتاب مجموعه قوانین ومقررات مالی ،محاسباتی وحقوقی حاکم
شرکتهای دولتی .
تهیه وتدوین : بهمن عیاررضائی ،چاپ اول ، سال 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 189

تاریخ تصویب : 1374/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.