×

شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه موردتعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک حکم بر اعدام مرتکب نظرداده وهیات عمومی دیوان این رای راتائیدننموده است

شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه موردتعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک حکم بر اعدام مرتکب نظرداده وهیات عمومی دیوان این رای راتائیدننموده است

شخصی-به-اتهام-ارتکاب-زنای-به-عنف-و-اکراه-موردتعقیب-واقع-شده-و-دادگاه-کیفری-یک-حکم-بر-اعدام-مرتکب-نظرداده-وهیات-عمومی-دیوان-این-رای-راتائیدننموده-است
رای شماره : 18 18/7/63

رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور
((شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه موردتعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک ارومیه بر اعدام مرتکب نظر داده وپرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی کشورفرستاده است 0 شعبه 16دیوانعالی کشور این نظریه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده تا شعبه دیگر دادگاه کیفری یک رسیدگی و اظهارنظر نماید0رسیدگی پرونده به شعبه 17 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و دادگاه مزبورباستناد مواد99و120و121 قانون حدود و قصاص بر اعدام مرتکب نظر داده و پرونده را به دیوانعالی کشورفرستاده است وچون رای دادگاه اصراری بوده موضوع در هیئت عمومی کیفری دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هیئت عمومی بشرح رای شماره 1818/7/63 نظر دادگاه را بر اعدام مرتکب نپذیرفته و رسیدگی بموضوع بیکی از شعب کیفری دیوانعالی کشور ارجاع شده که رسیدگی ماهوی نماید0))

مرجع : مجله فصل نامه حق ،ازانتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران دفتریکم ، فروردین خرداد 1364 صفحه 43

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18

تاریخ تصویب : 1363/07/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.