×

اگرمتهم نظامی به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نموده وموجب قتل شده ودرواقع مقتول خود اقدام برعلیه خودش نموده دراینصورت صدورحکم برائت بلامانع است

اگرمتهم نظامی به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نموده وموجب قتل شده ودرواقع مقتول خود اقدام برعلیه خودش نموده دراینصورت صدورحکم برائت بلامانع است

اگرمتهم-نظامی-به-وظیفه-قانونی-و-شرعی-خود-عمل-نموده-وموجب-قتل-شده-ودرواقع-مقتول-خود-اقدام-برعلیه-خودش-نموده-دراینصورت-صدورحکم-برائت-بلامانع-است

وکیل


حسب محتویات پرونده آقای ش 0ب در مورخه 19/11/64 در حالیکه رانندگی یکی از خودروهای بغل نویسی شده (مارکدار) رابعهده داشته با ارائه کارت شناسائی به منطقه تیپ 000 وارد ولی به هنگام مراجعت ، خود را معرفی ، لیکن از ارائه کارت تردد خود ابامی نماید که توسط متهمان ردیفهای 1و2 متوقف و پس از ده دقیقه جرو بحث آقای ش ب بر خلاف انتظار متهمان حرکت کرده که بلافاصله توسط متهمان پرونده خودرو مذکور مورد اصابت 13 گلوله قرار می گیرد که 3 گلوله به آقای ش ب اصابت و به قتل می رسد و پرونده پس از سیر مراحله قانونی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه احاله ومتهمان در جریان دادرسی به بزه قتل آقای ش ب اعتراف لیکن اضافه نمودند قصد کشتن او را نداشتند دادگاه پس از رسیدگی و استماع دفاعیات وکیل مدافع و اظهارات و آخرین دفاع متهمان ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید0

رای دادگاه نظامی یک خوزستان
با توجه به اقرار و اعترافات صریح و یکنواخت متهمان دایر بر قتل مرحوم ش ب در مراحل اولیه تحقیق و همچنین محضر رسمی دادگاه و گواهی شاهدان عینی مشعر بر اینکه مرحوم ش ب کارت شناسائی را به متهمان نشان داده و خود را معرفی کرده و گواهی مجدد یکی از شهود در جلسه رسمی دادگاه مبنی بر معرفی مقتول به متهمان و نیز با توجه به گزارش و نظریه کارشناس سلاح مبنی بر اصابت 3 گلوله به بدن مقتول و نظریه پزشکی قانونی که اصابت 2 گلوله را از پشت به قفسه صدری و یک گلوله به ران پای چپ تایید کرده همچنین با عنایت به شکایتاولیاءدم و اینکه خواهان قصاص می باشند بزه انتسابی به متهمان از مصادیق ماده 10 حدود و قصاص تشخیص و متهمان بلحاظ شرکت در قتل عمدی مرحوم ش ب مستندا" به بند ب ماده 2 قانون حدود وقصاص و رعایت مادتین 8و52 همان قانون محکوم به قصاص می نماید0 پس از اعتراض به رای دادگاه فوق از ناحیه متهمان ، دادگاه با عنوان اینکه معترضین دلایل موجهی جهت اثبات اعتارض خویش ارائه ننموده اند ضمن رد اعتراض به استنادقانون تجدیدنظراحکام دادگاهها پرونده مذبور را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است 0

رای دیوانعالی کشور
دیوانعالی کشور ضمن نقض رای صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده پرونده را به دادگاه لرستان ارجاع می نماید0

رای دادگاه نظامی یک لرستان
این دادگاه ضمن رسیدگی مجدد به پرونده موردبحث ، نظرداده است که متمین ردیفهای اول و دوم در تمام مراحل بازجوئی منکر قتل عمد بوده اند و پدر مقتول از متهمین فوق الذکر گذشت نموده است باتوجه به محتویات پرونده وانکار متهمین در جمیع مراحل بازجوئی ونظرات دیوانعالی کشور و نظریه کارشناسی نظامی و کروکی محل و موقعیت منطقه که متهمین به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نموده اند و اینکه مقتول خود اقدام علیه خودش نموده است و طبق حدیث مروی از امیرالمومنین علیه السلام (قداعذرمن حذر) حکم به برائت متهمین داده است 0 این حکم از سوی مادر مقتول مورد اعتراض واقع ودادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده است در نتیجه پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارسال گردیده است 0

رای شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق و نظریه کتبی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و نظریات کارشناسی نظامی وموقعیت خاص منطقه و محل وقوع حادثه و با ملاحظه دادنامه قبلی دیوانعالی کشور رای صادره از سوی دادگاه وفق بند یک و دو ماده 56 قانون مجازات اسلامی و وفق ماد31 و بندهای 1و2 همین قانون (قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی ) مبنی بر برائت متهمین مطابق موازین بوده و ابرام می گردد و در تقاضای تجدیدنظر دلیلی جهت نقض رای مذکور نیست بنابراین با تقاضای تجدیدنظر موافقت نمی شود پرونده وفق بندب ماده 10 قانون تجدیدنظرجهت اقدامات شایسته ازجاع می شود0

مرجع : فصل نامه سازمان قضائی نیروهای مسلح ،شماره 15 زمستان 1372 صفحه 83 و 84

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1364

تاریخ تصویب : 1364/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.