جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/12/74 شماره دادنامه : 74/170/ه3

رای شعبه اول دیوان عالی کشور
به دلالت اوراق پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی خرم آباددر مورد تخلف انتسابی به آقای سیروس دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه مشعر بر حاضر نبودن در داروخانه در تاریخ 24/4/74 قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نظام پزشکی خرم آباد صادر نموده که پرونده امر به نظام پزشکی خرم آبادارسال شده النهایه دبیر و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خرم آباد طی نامه شماره 262/ن 6/8/74 ضمن اعاده پرونده به دادگاه اعلام داشته رسیدگی به این گونه پرونده ها از صلاحیت این سازمان نمی باشد و تقاضا کرده است از طریق معاونت دارویی علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی واقع در تهران خیابان معلم اقدام شود و حال آنکه با عنایت به تخلف عنوان شده علیه آقای دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه و با لحاظ بند 6 ماده 3 و ماده 25 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه 1369 و مواد 1 و 24 و30 و34 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوبه 9/5/73 هیئت وزیران مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی در هر شهرستان هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهرستان است و چون از طرف هیئت مذکور در مورد عدم صلاحیت نظری اثباتا" یا نفیا" ابراز نشده پرونده از جهت حل اختلاف قابلیت طرح در مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و مقرر می گردد دفتر پرونده را به نظام پزشکی شهرستان خرم آباد اعاده نماید تا در هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان خرم آباد مطرح گردد0 بدیهی است در صورتی که هیئت مذکور در مورد رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام عدم صلاحیت نماید آن گاه پرونده را به منظور حل اختلاف به مجلس حل اختلاف دیوان عالی کشورارسال خواهند نمود0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 5/12/74
شماره دادنامه : 74/170/ه3

موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مستقردر شعبه اول دیوان عالی کشور
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیون عالی کشور،علی معینی وبهروزصفرزاده ، مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : معاونت درمان و دارو سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان طی شماره 1181/26/1/815/2/74 با ارسال تصویر اخطار کتبی آقای سیروس داروساز مسئول فنی داروخانه ((ع )) خرم آباد به دادسرای شهرستان خرم آباد اعلام می دارد نامبرده ، بدون هیچ گونه توجیهی به اخطاریه در مورخه 27/2/74 در داروخانه حضور نداشته و با توجه به ضرورت حضور مسئول فنی در داروخانه تقاضای تعقیب وی را می نماید0 پرونده تحت کلاسه 74/2/744ک در شعبه دوم دادگاه عمومی خرم آباد مطرح و آن دادگاه در تاریخ 24/4/74 ختم رسیدگی را اعلام و به استدلال اینکه عمل متهم منطبق با ماده 24 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1373 که برمبنای ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 تنظیم و تدوین یافته می باشد و موضوع در صلاحیت بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی نظام پزشکی بوده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیئت مزبور صادر می نماید0 دبیر سازمان نظام پزشکی خرم آباد ضمن اعاده پرونده اعلام می دارد رسیدگی به این گونه پرونده ها در صلاحیت آن سازمان نمی باشد0 شعبه دوم دادگاه عمومی خرم آباد پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد0 پرونده با ثبت به کلاسه فوق به مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مستقر درشعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع می شود0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای صفرزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1374/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :