جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/8/74
شماره دادنامه : 74/87/ه3

رای دیوان عالی کشور
به دلالت اوراق پرونده و وفق اعلام شماره 8292/3014/5/74 رئیس مرکز بهداشت سنندج اتهام انتسابی به متهم تخلف ازمقررات بهداشتی موضوع ماده 13 لایحه قانونی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 اصلاحی بعدی است که مستوجب مجازات خلافی بوده و مجازات این قبیل تخلفات به موجب آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی مصوب 25/2/54 وزارتین دادگستری و بهداری برقرار شده بوده النهایه در ماده 39 و تبصره ذیل آن از مصوبه 23/12/67 مجمع تشخیص مصلخت نظام تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجازاتهای جدیدی برای این قبیل تخلفات معین گرددیه و وفق دیل ماده 11 این قانون این قبیل جرایم و تخلفات مربوط به بخش غیردولتی در دادسرای انقلاب اسلامی و ملاا" دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد0 لکن چون طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373مجلس شورای اسلامی صلاحیت دادگاههای انقلاب در شش مورد احصاء گردیده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور صلاحیت دادگاههای انقلاب درمورد رسیدگی به این قبیل جرایم و تخلفات منتفی شده و تاریخ اعلاع جرم هم در پرونده مطروحه 30/5/74 می باشد و ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باتوجه به متن آن صرفا" ناظر به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن و منصرف از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد0 نبا به مراتب و با عنایت به مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع صالح به رسیدگی به جرایم و تخلفات انتسابی به متهم دادگاه عمومی است و از این رو با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سنندج حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 11 محاکم عمومی شهرستان سنندج ارسال می دارد0

علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 29/8/74
شماره دادنامه : 74/87/ه3
موضوع : تعیین صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، علی معینی وبهروزصفرزاده مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 30/5/74 مرکز بهداشت شهرستان سنندج را ارسال فرم آیین نامه تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به خواربارفروشی آقای باقر از دادگاه عمومی شهرستان سنندج برابر ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تقاضای تعقیب نامبرده را می نماید0 پرونده در شعبه 11 دادگاه عمومی سنندج مطرح در تاریخ 11/7/74 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با استدلال اینکه موضوع مشمول ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشدقرارعدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی سنندج صادرمی نماید0 رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و آن شعبه در تاریخ 1/8/74 ختم رسیدگی را اعلام و به این استدلال که فلسفه تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبارزه با گرانفروشی و تخلفات مربوط به توزیع کالا و دارو و شیرخشک بوده است و رسیدگی به تخلفات مندرج درماده 29 قانون تعزیرات حکومتی مورد نظر مقنن نبوده و اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری است قرار عدم لاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی محاکم عمومی سنندج صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که با ثبت کلاسه فوق جهت رسیدگی به مجلس مقرر در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع می گردد0 مجلس ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای معینی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و به اتفاق آرا چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
87
تاریخ تصویب :
1374/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :