جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 2593/24421ه 29/1/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39/3/14867 مورخ 21/1/1380 وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ج ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- درآمد سازمان شهرداری های کشور و وجوه متمرکز شده در حساب خزانه داری کل از محل وصول عوارض شهرداری توسط وزارتخانه ها موسساتو شرکتهای دولتی با درخواست سازمان شهرداری ها و تائید وزیر کشور معادل با میزان وصول در مقاطع سه ماهه به حساب ویژه ای که توسط سازمان شهرداری های کشور در یکی از بانکهاافتتاح می گردد، واریز خواهد شد0
ماده 2- سازمان شهرداری های کشور در اجرای سیاستهای مصوب دولت و اهداف و وظایف سازمان متناسب با مبلغ وجوه واریز شده و نیاز شهرداری ها می تواند نسبت به توزیع وجوه فوق بین شهرداری ها و سازمانهای وابسته و دفاتر استانی سازمان ، براساس دستورالعمل های اجرایی که به تائید شورای سازمان می رسد، حداکثر تا نسبتهای زیر اقدام نماید:
الف - کمک به بودجه شهرداری جدیدالتاسیس وشهرداری های نیازمند:
پانزده درصد
ب - کمک به بهبود سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری :هشت درصد
پ - کمک بدون عوض برای اجرای طرحهای توسعه و عمران و خدمات
شهری و تجهیز شهرداریها: بیست وپنج درصد
ت - اعطای وام بدون بهره برای اجاری طرحهای توسعه وعمران
شهری و شهرداری ها: پانزده درصد
ث - وام برای اجرای طرحهای انتفاعی : بیست وپنج درصد
ج - کمک به عمران شهرهای بندری ومرزی : پنج درصد
چ - هزینه های سازمان شهرداری ها: هفت درصد
ماده 3- کمک به بودجه شهرداریها به شهردرایهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت تعلق می گیرد و ضوابط و معیارهای توزیع بنا به پیشنهاد رئیس سازمان شهرداری ها و تائید شورای سازمان تعیین خواهد شد0
ماده 4- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل درون شهری به شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و بیشتر تعلق خواهد گرفت 0 کمک به مینی بوسرانی ها برای شهرهای با جمعیت بین پنجاههزار نفر تایکصد هزار نفر وکمک به اتوبوسرانی ها برای شهرهای بالای یکصد هزارنفر جمعیت خواهد بود0
ماده 5- اعطای وام برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و انتفاعی شهرداری ها و سازمانهای وابسته ودفاتر استانی شهرداریها منوط به ارائه گزارش توجیهات اقتصادی ، فنی ، شهرسازی ، اجتماعی و زیست محیطی که به تناسب به تصویب شورای اسلامی شهر یاهیات مدیره مربوط و به تائید استانداری متبوع و سازمان شهرداری های کشور رسیده باشد و در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر برای بازپرداخت اقساط وام مجاز مجاز خواهد بود0 نرخ سود و کارمزد وامهای اعطایی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان وتصویب شورای سازمان تعیین خواهد شد0
ماده 6- وامهای بدون بهره به ایجاد تاسیسات زیربنایی و ارائه خدمات اصلی شهرداری های زیر پانصد هزار نفر اختصاص خواهد یافت و برای شهرهای باجمعیت بیشترموضوع می باید به تائید شواری سازمان شهرداری های کشور برسد0 سازمان شهرداری مکلف به وصول تضمین کافی برای بازپرداخت اقساط خواهد بود0
ماده 7- اقساط و سود وکارمزد وصول شده وامهای اعطایی به حساب سازمان شهرداری ها، موضوع بند(1) این آئین نامه منظور وبه عنوان موجودی دوره های بعد براساس بند(2) قابل توزیع خواهدبود0
ماده 8- هزینه های سامزان شهرداریها شامل تحقیقات و پژوهش ، آموزش کارکنان سازمان ، ایجاد و به روزرسانی بانکهای اطلاعاتی و شبکه رایانه ای مبادله اطلاعات شهرداریها و انتشار کتب و نشریات ، برگزاری احلاسها و همایشهای داخلی وبین المللی ،حق عضویت در مجامع بین المللی ، تاسیس و تجهیز سازمان ، پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان و سایر هزینه های اداره امور سازمان طبق بودجه ای که بنابه پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای سازمان و تائید وزیر کشور خواهدرسید قابل پرداخت خواهد بود0
ماده 9- تشخیص نیاز شهرداریها و پیشنهاد کمکهای موضوع این آئین نامه براساس درخواست شهرداری ها که به تصویب شورای اسلامی و تائید استانداری مربوط رسیده باشد، خواهد بود و نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات واگذارشده به عهده نمایندگی سازمان شهرداریها در استانها (سازمان همیاری شهرداریها) که طبق اساسنامه سازمان شهرداریها ایجاد می گردند، می باشد0
ماده 10- گزارش عملکرد توزیع و هزینه اعتبار در مقاطع سه ماهه می باید برای تائید شورای سازمان ارسال گردد و شورا می تواند حسب لزوم حداکثر تا بیست درصد سهم هر یک از موارد توزیع اعتبار بند (2) را کاهش و یا افزایش دهد0 در صورت انطباق عملکرد با این آئین نامه ، توزیع اعتبارات سه ماهه بعدی موکول به تائید شورای سازمان خواهد بود0
ماده 11- سامزان شهرداریهای کشور مکلف است گزارش عملکرد اعتبارات را هر سه ماه یک بار به سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید0
ماده 12- مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه باوزیرکشورمی باشد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16359
تاریخ تصویب :
1380/01/26
تاریخ ابلاغ :
1380/02/10
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :