جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 2780/24481ه 29/1/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تصویب نمود:

سقف فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها از تاریخ 1/1/1380 سه میلیون و صد و ده هزار ریال (000/110/3) ریال تعیین می شود0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16359
تاریخ تصویب :
1380/01/26
تاریخ ابلاغ :
1380/02/10
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :