جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/12/74
شماره دادنامه : 74/168/3

رای دیوان عالی کشور
نظریه شماره 3786/32409/4/72 شورای نگهبان مورد استناد شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ناظر به جایی است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان لازم الاجرا باشند در صورتی که در مورد مطروحه ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و000 درتاریخ 29/2/74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و متعاقبا" هم ازطرف شورای نگهبان تایید شده است که وارد بر مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام است خاصه اینکه در مورد جرم دخالت غیرمجاز در امر پزشکی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به امور اقتصادی تصویب شده در سال 1367 موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام نصی وجود ندارد0 بنا به مراتب وبا عنایت به تبصره 6 ماده واحده مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تشخیص مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می دارد و این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 5/12/74
شماره دادنامه : 74/168/3
موضوع رسیدگی : حل اختلاف
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، علی معینی وبهروزصفرزاده مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : به شرح گزارش مورخ 23/7/74 کارشناسان نظارت بر امور درمان وارزشیابی و نامه شماره 613547/10/25/پ مورخ 7/8/13374 معاونت درمان ودارو علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی علیه خانم سالومه که عنوان گردیده که فاقد هر گونه مدرک پزشکی می باشد به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی اعلام جرم شده و پرونده امر جهت رسیدگی از طرف سر پرست مجمع قضایی ویژه به شعبه 39 دادگاه عمومی تهران ارجاع وبه کلاسه 7439/1701 ثبت شده و این دادگاه در تاریخ 2/9/74 در وقت فوق العاده به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی اصلاحی 29/1/74 مصوب مجلس شورای اسلامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر نموده پرونده به دفتر دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال که به شعبه 20دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به کلاسه 74/5087/د ثبت ودادگاه اخیرالذکردر تاریخ 19/9/74 در وقت فوق العاده خلاصتا" به ا ین استدلال که طبق نظریه شورای نگهبان مشعر بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر قوانین مصوب مجلس و قانون مصوب مجلس نمی تواندمصوبه مجمع تشخیص مصلحت را نقض یا رد یا نسخ یا ابطال نماید رسیدگی به این گونه جرایم را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص وقرارعدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده است 0 شعبه 64 تعزیرات حکومتی ویژه پزشکی و دارویی نیز در تاریخ 23/10/74 با استناد تبصره 6 قانون سابق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر نموده و به لحاظ تحقق اختلاف درصلاحیت دستورداده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود0 با صدور پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور به کلاسه 4/5372 ثبت و به این مجلس ارجاع شده است 0 مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گرددی، پس از قرائت گزارش آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1374/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :