جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/12/73
شماره دادنامه : 74/169/ه3

رای دیوان عالی کشور
حسب دلالت اوراق پرونده و کیفیت اعلام جرم تکنسین داروخانه ((س )) اتهام انتسابی یه یوسف و رمضان استفاده از نسخه پزشکی مجعول است بدین ترتیب که نسخه پزشکی مربوط به داروهای ضدسرطان را که نوعا" گران قیمت می باشند و اعلام گردیده که مجعول می باشدبه منظور گرفتن داروهای مندرج در نسخه به داروخانه ((س )) تسلیم نموده اند وبدون اینکه موفق به اخذ دارو شوند مورد سوءظن و نهایتا" تحت پیگرد قرار گرفته اند0 ضمنا" آقای دکتر علی اکبر به شرح تحقیقات معموله در تاریخ 14/4/74 در حوزه انتظامی علیه جاعل سرنسخه پزشکی و خط و مهر نظام پزشکی منتسب به مشارالیه شکایت کرده است که رسیدگی به جرایم عنوان شده (جعل سرنسخه و مهر نظام پزشکی و استفاده از نسخه پزشکی مجعول ) با لحاظ قوانین کیفری مربوط و ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد0 بنا به مراتب در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی تهران اختلاف حاصله را فیصله می دهد و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 39 دادگاه عمومی تهران (ویژه تخصصی مرکز) ارسال می دارد و این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروز صفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 5/12/73
شماره دادنامه : 74/169/ه3
موضوع رسیدگی : حل اختلاف
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوانعغالی کشور، علی معینی و بهروزصفر زاده ، مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : به شرح پرونده مطروحه حسب اعلام جرم مورخ 10/4/74 متصدی داروخانه ((س و گزارش شماره 649328/5/122 مورخ 10/4/74 حوزه انتظامی و شکایت دکتر علی اکبر، آقای یوسف وغیره به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و دارو تحت پیگرد قرارگرفته و شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی تهران در تاریخ 13/4/74 اتهام یوسف و رمضان را جعل نسخه پزشک و مداخله غیرمجاز در امور دارویی تشخیص و قرار عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاههای عمومی تهران صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه 39دادگاه عمومی تهران ارجاع و این دادگاه پس از اخذ تامین از متهم یوسف در تاریخ 9/8/74 به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر کرده ، پرونده به دفتردادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال گردیده که در تاریخ 16/8/74 به شعبه 20 دادگاه ارجاع شده و شعبه 20 دادگاه انقلاب تهران به شرح تصمیم مورخ 20/9/74 خلاصتا" با استناد به نظریه شماره 3786/32409/4/72 شورای نگهبان مشعر بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر قوانین مصوب مجلس است و قانون تصویب شده در مجلس نمی تواندمصوبه مجمع تشخیص مصلحت را نقض یا ابطال یا نسخ نماید و اینکه بنا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است دستور داده پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد و مرجع مذکور در صورت اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید0 برمبنای این تصمیم پرونده به دفترکل تعزیرات استان تهران فرستاده شده و رئیس شعبه 64 تعزیرات حکومتی تهران ویژه پزشکی و دارویی به شرح رای شماره 232/10/74 خلاصه خود را صالح به رسیدگی ندانسته ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای انقلاب به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت دستورداده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود0 دفتر شعبه مرقوم پرونده راضمیمه نامه 23/10/74 به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه 3/5372 ثبت و به این مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1373/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :