جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/11/74 شماره دادنامه : 74/166ه3

رای دیوان عالی کشور
اتهام انتسابی به متهم دخالت در امور پزشکی به نحوغیرمجازو بدون داشتن پروانه است و تاریخ وقوع بزه انتسابی به متهم 5/2/74 می باشد و با عنایت به اصل یکصد وشصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 واینکه 11 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/17888/ماده-11-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 7 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و000 مصوب 1334 که در تاریخ 19/1/74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از تاریخ 12/3/74 در سراسر کشور لازم الاجرا شده است 0بنابراین اتهام انتسابی به متهم بر اساس قانون اصلاح ماده 3مصوب 29/1/74 قابلیت مجازات ندارد و اتهام مذکور از مصادیق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خردادماه 1334 و مرجع صالح به رسیدگی به اتهام با لحاظ ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه عمومی تهران است و قطع نظر از کیفیت ناصحیح استدلال مراجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تشخیص دادگاه عمومی تهران به عنوان مرجع ذیصلاح اختلاف حاصله را فیصله می دهد و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 39 دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی ویژه ارسال می نماید و این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 30/11/74
شماره دادنامه : 74/166ه3
موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، علی معینی و بهروزصفر زاده ، مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : حسب شکواییه مورخ 5/2/74 آقای محمدعلی شوهر خانم شهربانو علیه متصدی نسخه پیچی داروخانه ((ک )) که اعلام به جای قرص 500 میلی گرمی dicA-cixidilaN موضوع نسخه 5/2/74 آقای دکتر محمدجراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادار چهاربسته صدعددی قرص 100گرمی cicA-cimitociN به وی داده و مصرف آن باعث بیماری همسرش گردیده و حسب گزارش 26/2/74سرپرست دفتربازرسی ویژه ارزشیابی و رسیدگی به شکایات متهم در شعبه 39 دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی ویژه به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تحت دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تحت پیگرد قرار گرفته و این دادگاه در تاریخ 21/8/74 به استناد تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 29/1/74قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر نموده که پرونده تحت کلاسه 74/505/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح شده و این دادگاه به استناد نظریه شماره 3786/3409/4/72شورای نگهبان مشعر بر حاکم بودن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اینکه رسیدگی به این گونه جرایم بنابه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است دستور داده پرونده از آمار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شودو مرجع مذکور در صورت اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید0 پرونده به دفتر کل تعزیرات استان تهران ارسال به شعبه 64 تعزیرات ارجاع و تحت کلاسه 64/1474 ثبت شده و شعبه مذکور به شرح رای مورخ 23/10/74 با این استدلال که بزه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی احصاء نگرددیه و بر اساس تبصره 6 ماده اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است ، ضمن حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود0 پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور و اصل ،به کلاسه 4/5271 ثبت و به این مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزراش آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1374/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :