جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/8/74
شماره دادنامه : 5

رای شعبه عالی تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
با توجه به اینکه شرکت 000 یکی شرکت تولیدی است و روغن نباتی و شکر از مواد اولیه مودر نیاز جهت تولید بیسکویت می باشد و اگرچه شرکت 000 تولیدکننده بیسکویت بوده و تولیدات خود را به صورت عمده به فروش می رساند، ولی طبق تبصره ذیل ماده 19قانون نظام صنفی منظور از عمده فروش هر شخص حقیقی یاحقوقی می باشد که تمام یا قسمتی از فرآورده های خود را در اختیار غیرمصرف کننده قرار می دهد0و این افراد مکلف به اعلام موجودی کالای خویش بوده و قانونا" نسبت به مواد اولیه تکلیفی به اعلام موجودی ندارند0 نتیجتا" بزهی متوجه آقای محمدمدیرعامل شرکت 000 مبنی بر عدم اعلام موجودی مواداولیه شرکت نبوده ، لذا با فسخ رای شماره 177 مورخ 6/6/74 شعبه 4تجدید نظر تعزیرات حکومتی تهران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد، مقرر می دارد دفتر پس از ثبت نتیجه ، پزونده از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال گردد0
رئیس شعبه شیرج عضوشعبه زرگر

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 30/8/74
شماره دادنامه : 5
مرجع رسیدگی : شعبه عالی تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
هیئت شعبه : آقایان شیرج ، رئیس و زرگر عضو شعبه
تجدیدنظرخواه : آقای محمد مدیرعامل شرکت 000
تجدیدنظرخواسته : اعتراض به رای شماره 177 مورخ 6/6/74 شعبه 4 تجدیدنظرتعزیرات حکومتی تهران

گردشکار : به تاریخ 30/8/74هیئت عالی تجدیدنظر تعزیرات با حضور اعضا تشکیل و پرونده کلاسه 74/6 ش ع ت ، تحت رسیدگی است 0 از بررسی محتویات پرونده ملاحظه می شود سازمان بازرسی و نظارت اعلام نموده است که شرکت 000 حدود693 تن شکر داخلی و114 تن روغن داخلی در انبار خود نگهداری و اعلام موجودی نکرده است 0 پرونده برای رسیدگی به شعبه 40 تعزیرات تهران ارجاع گردیده است 0 شعبه مرجوع الیه پس از تحقیقات لازم به موجب دادنامه شماره 3961 مورخه 21/5/74 تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی آقای محمدمدیرعامل شرکت فوق را به دوماه انفصال موقت از سمت خود محکوم نموده است 0 محکوم علیه ازرای صادره تجدید نظرخواهی نموده ، ولی شعبه چهارم تجدیدنظرتعزیرات اعتراض وی را ناموجه تشخیص و رای بدوی را ایید نموده است 0 به دنبال قطعیت رای صادره وزر محترم صنایع با اعلام این مطلب که کالاهای مورد تخلف مواد اویه بوده و شرکت موصوف نیز غیر دولتی می باشد،ازمحضر وزیر محترم دادگستری تقاضای لغو حکم صادره را نموده است 0 وزیر محترم دادگستری رسیدگی را به شعبه عالی تجدیدنظرارجاع داده است 0 لذا پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می گردد0

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1374/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :