جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


رای شماره : 2642 - 25/10/1327

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
((احکام مقرر در ماده 553و554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد551و552و553 را اشخاصی در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادرنشده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمیتوان بصرف اینکه تاجر مزبور عملا"متوقف بوده حکم بمحکومیت جزائی داد))

مرجع : مجله حقوقی وزارت دادگستری سال بیستم ، تیرماه 1357 صفحه 45 و 46

81
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2642
تاریخ تصویب :
1327/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :